​במרכז המחקר משתתפים חברי הפקולטה העוסקים בנושאי בריאות וסביבה וכן שותפיהם למחקר מפקולטות אחרות. המרכז מנוהל על ידי מועצה, ועדת היגוי ויושב ראש המרכז.

מועצה: כוללת נציגי מחלקות שונות בפקולטה למדעי הבריאות המשתתפות בפעילות המרכז. בדיוני המועצה ישתתפו דיקן הפקולטה או בא כוחו, וסגן הנשיאה למחקר ופיתוח או בא כוחו. מועצת המרכז תתכנס לפחות פעם בשנה ותקבל דיווח של יו"ר המרכז.

ועדת היגוי: אחראית על פעילותו השוטפת של המרכז, על תחומי ואופן הפעילות ועל הניהול התקציבי של המרכז. ועדת ההגוי מחליטה על הרכב חברי המועצה של מרכז המחקר. הוועדה כוללת את ראש המרכז ושני חברי סגל נוספים מהמחלקה לאפידמיולוגיה/בריאות הציבור ואת המשנה לדיקן למחקר.


נושאי תפקידים

יושבת ראש מרכז- פרופ' עמליה לוי , ראש המחלקה לבריאות הציבור.


ועדת ההיגוי

•פרופ' עמליה לוי

•פרופ' מיכאל פריגר

•פרופ' נטשה בילנקו.