​​​תכנית לביצוע מטרות מרכז המחקר

שנה ראשונה (תשע"ח , 2017-2018)
גיוס כוח אדם: מינוי של מתאם/ת, טכנאי מעבדה ומתכנת.
הוקמה תשתית בסיסית לצרכי מחקר באפידמיולוגיה סביבתית. נרכשו חומרים וציוד מדעי. הוקמה מעבדה עם מקפיאים מתאימים וציוד מעבדה.
נפתח קורס בשיטות מחקר באפידמיולוגיה סביבתית לתארים מתקדמים, שניתן בשנה השנייה של פעולת המרכז (תשע"ט)
הוגדרו תחומי מחקר ספציפיים, ופורסם קול קורא למענקי מחקר ראשוניים 

שנה שנייה (תשע"ט, 2018-2019)
אירוח מדענים וחוקרים מובילים בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית
הוגדרו תחומי מחקר ספציפיים, ופורסם קול קורא למענקי מחקר ראשוניים
בוצעה תמיכה בחמישה סטודנטים לתארים מתקדמים שמחקרם יהיה בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית

שנה שלישית (תש"פ , 2019-2020)
 הוגדרו תחומי מחקר ספציפיים, ופורסם קול קורא למענקי מחקר ראשוניים שישמשו בסיס לכתיבת בקשות למענקי מחקר מקרנות תחרותיות חיצוניות
תמיכה בסטודנטים לתארים מתקדמים שמחקרם יהיה בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית
מתוכנן כנס מדעי בינלאומי בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית