​​1.  רשאים להירשם אזרחי ישראל, בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המוכר על ידי המל"ג בציון ממוצע של 80 ומעלה מתחומי הבריאות, הניהול,  ומדעי החברה.  (אין צורך בידע קליני מוקדם).
2. ועדת הקבלה תדון במועמדים  בעלי תואר ראשון בתחומים שונים מן המנויים לעיל אך יתכן ומועמדים אלה יידרשו ללימודי השלמה לפני שיתקבלו כתלמידים מן המניין. 
3. עדיפות תינתן לבעלי תפקידים בתחום, עובדים בארגוני חירום והצלה, בבתי חולים, בשירותי הרווחה, במשטרה, בצה"ל ובמשרד הבריאות כמו גם חברים בארגוני סיוע הומניטארי.  במקרים חריגים עשוייה ועדת הקבלה לקבל מועמדים  בעלי נתונים גבוהים גם ללא רקע רלוונטי. 
4. בנוסף לטפסי ההרשמה הרגילים, על המועמדים לשלוח קורות חיים ומכתב קצר המסביר את העניין שהם מוצאים בתכנית.
​​5. חלק מן המועמדים לקבלה יוזמנו לראיון על פי קריטריונים שיקבעו על ידי ועדת הקבלה.