המחלקה להנדסה כימית פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר במחלקה.

המשרה פתוחה לחוקרות ולחוקרים בעלי רקע והשכלה בהנדסה כימית העוסקים בכל אחד מתחומי המחקר

הרלוונטיים להנדסה כימית.

המשרה מחייבת הוראה בשפה העברית של מגוון קורסים במקצועות הליבה של הנדסה כימית ויכולת לבצע

מחקר עצמאי ולפרסם בכתבי עת שיפוטיים בארץ ובעולם. מועמדות ומועמדים מתאימים מוזמנים להציע את

מועמדותם.

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" אשר עברו השתלמות פוסט

דוקטורט בחו"ל.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי הוראות התקנון האקדמי של האוניברסיטה וכן על פי

הנהלים המחייבים , בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית

תיקבע על פי הישגי העבר וכישורי המועמד/ת ובהתאם לשקול הדעת של הועדות האקדמיות

המוסמכות.

מועמדים ומועמדות מתבקשים לפנות בכתב לראש המחלקה, פרופ' רחל ירושלמי-רוזן (rachely@bgu.ac.il)

ולצרף את המסמכים הבאים:

1 . קורות חיים ורשימת פרסומים .

2 . שמות של 4 ממליצים הכוללים את מנחה הדוקטורט ומנחה הפוסט-דוקטורט בחו"ל.

3 . תיאור תמציתי עד 2 עמודים של החזון המחקרי ועיקרי תכנית המחקר העתידית.

4 . תיאור תמציתי של חזון ההוראה והכישורים להוראה של קורסי ליבה בהנדסה כימית  עד עמוד 1 .

מועמדים ומועמדות מתאימים ומתאימות יוזמנו לראיונות עם חברי סגל המחלקה ויתבקשו להציג את

עבודת המחקר שלהם במסגרת סמינר מחלקתי.

המשרה פתוחה לכל המועמדים והמועמדות העומדים בתנאים המצוינים לעיל. המשרה תאויש על פי כישורי

המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי המחלקה. האוניברסיטה אינה מתחייבת לאייש את המשרה