2020_08_27_034.jpg

לכימיה בישראל יש מסורת מפוארת של הישגים במחקר ובתעשייה. כימיה מהווה ענף יצוא עיקרי במדינה והישגי המחקר בתחום זוכים להכרה עולמית בדרגות הגבוהות ביותר. על ידי ריענון מתמיד ופתיחות לתחומי מחקר חדשני, המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון שואפת להשגת מעמד מוביל בין אוניברסיטאות המחקר בישראל ובעולם. המחלקה נהנית מהקרבה לתעשיות הכימיות בארץ ומיחסים מיוחדים עמן. תכניות הלימודים המוצעות לתאר ראשון כוללות מסלולים אינטר-דיסציפלינריים מכווני הצטיינות ואילו הלימודים לתארים מתקדמים כוללים מעבר להוראה מתקדמת, השתלבות במחקרים פורצי דרך.


​​​>> דבר הרמ"ח​