​במרכז אילן רמון ישנו ציוד מדעי מתקדם המאפשר עריכת מעבדות בנושאים שונים.
ביצוע מעבדה בפיזיקה מאפשרת את יישום החומר הנלמד בצורה מאתגרת המחדדת את הנלמד.
מצורפת כאן רשימה של חלק מהערכות המצויות במרכז: ​


ערכת אלקטרוסטטיקה
מערכת אלקטרוסטאטיקה המאפשרת הדגמה של פריקה וטעינה של גופים, כלוב פאראדיי, משטחים שווי פוטנציאל וכוללת מחולל ברקים (ואן-דר-גרף) .
מאיץ אלקטרונים
מערכת ניסוי משוכללת המאפשרת למדוד את יחס מטען האלקטרון במסתו. בעזרתה ניתן ללמוד על תנועת האלקטרונים בנוכחות שדה חשמלי ושדה מגנטי.
שפופרות גזים
ערכת שפופרות שקופה, המכילה גזים שקופים שונים המאפשרת להדגים ולחקור ספקטרום פליטה (הצבעים הנפלטים) של הגזים השונים (הליום, כספית, מימן,...).
קיטוב אור
הדגמה וניסוי של תופעה מרהיבה המתרחשת באור והנמצאת בשימוש נרחב בטכנולוגיה. התופעה ממחישה את האופי הגלי של האור.
פרנק הרץ
ניסוי פרנק-הרץ היה אחד הניסויים הראשונים שהצביעו על קוונטיזציה של רמות האנרגיה של האטום. תוצאות הניסוי היוו חיזוק למודל האטום של בוהר וזרז להתפתחות תאוריית הקוונטים שהייתה בחיתוליה. את הניסוי ביצעו ג'יימס פרנק וגוסטב הרץ בשנת 1913 .בשנת 1925 קיבלו פרנק והרץ פרס נובל לפיזיקה על ניסוי זה (ועבודות נוספות).
האפקט הפוטואלקטרי
האפקט הפוטואלקטרי הוא אפקט פיזיקלי שבו נפלטים אלקטרונים מפני מתכת כתוצאה מבליעה של קרינה אלקטרומגנטית. לגילוי האפקט הייתה חשיבות רבה בהתפתחות הפיזיקה המודרנית וגיבוש תורת הקוונטים, בהבנת האופי החלקיקי של האור, ובגיבוש מושג הפוטון. ההסבר שנתן אלברט איינשטיין לאפקט זה בשנת 1905 זיכה אותו בפרס נובל לפיזיקה בשנת 1921.
ערכת לייזרים
ערכת לייזרים כוללת לייזר אדום, מראות ומראות חצי מחזירות. הערכה מאפשר הרכבה של אינטרפרומטר מייקלסון-מורלי. כמו כן, ניתן לראות את תופעות ההתאבכות ועקיפה בסדר יחיד, 2 סדקים ושריגים שונים ולמדוד את אורך הגל של הלייזר.
קרינה גרעינית
קרינה גרעינית נפלטת כתוצאה מהתפרקות של גרעין אטום בלתי יציב לגורמים פשוטים יותר. התהליך יכול להיות טבעי או תוצר של ביקוע גרעיני.
הקרינה נפלטת בכמה צורות אפשריות:
קרינת אלפא שהיא קרינה חיובית של גרעין הליום המורכב משני פרוטונים ושני נייטרונים.
קרינת בטא שהיא קרינה של אלקטרון או פוזיטרון.
קרינת גמא שהיא קרינה אלקטרומגנטית.
במרכז מקור קרינה 137Ba / 137Cs הפולט חלקיקי בטא והמאפשר חקר האופי הסטטיסטי של קרינה גרעינית.