• הערכת לחות הקרקע על-ידי חישה מרחוק באמצעות מכ"מ.    
  • גילוי מטרות בחישה מרחוק.
  • ניטור שינויים במצע הצמחי לאורך עונת הגידול באמצעי חישה מרחוק בתחום הנראה והמכ"מ.
  • חקלאות מדויקת על-ידי שימוש בחישה מרחוק בתחום האופטי והמכ"מ.
  • הערכת איכות המים של גופי מים גדולים על ידי חישה מרחוק.
  • שינויי אקלים והמחזור ההידרולוגי ((GLOWA.