purpose.jpg
 
הלימודים נועדו להכשיר תלמידים בעלי תואר "בוגר" במדעי הטבע ובמדעי הרפואה לעסוק במחקר ולרכוש מומחיות בתחומים השונים של מדעי הרפואה הניסויים (כגון אימונולוגיה, וירולוגיה, פרמקולוגיה, פיזיולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא), באפידמיולוגיה, בסוציולוגיה של הבריאות ובגרונטולוגיה.
התוכנית למדעי הרפואה כוללת לימודים במקצועות העיוניים, תרגילי מעבדה, עבודות סמינריוניות ובחינות גמר. כל תלמיד יחוייב להגיש עבודת גמר, אותה יבצע באופן עצמאי ובהנחיית מנחה. המחקר עצמו יבוצע במעבדת המנחה.
תוכניות לימודים מפורטות ניתן לקבל במזכירות מוסמכים , במזכירות המחלקה לאפידמיולוגיה, ובמזכירות המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות.