התקנות דנות במהלך הלימודים, אופיים ומטרתם, לקראת השגת התואר "מוסמך במדעי הרפואה" תואר שני, (M.Med.Sc.), להלן "מוסמך".
 
       2.1    "תלמיד לתואר שני" מי שהתקבל ללימודים לשם השגת התואר מוסמך כנ"ל.
       2.2    "הוועדה ללימודי מוסמכים" הרשות האקדמית, המטפלת בכל העניינים האקדמיים והאחרים של הלומדים לשם השגת תואר שני במדעי הרפואה, להלן "הוועדה".
       2.3    "מורה" חבר הסגל האקדמי, שאושר על-ידי הוועדה להורות בלימודי התואר השני.
       2.4    "יועץ מחקר" הוועדה תוכל, בתיאום עם המנחה, למנות לתלמיד יועץ מחקר או יועצי מחקר. מינוי כזה יוכל להיעשות במשך כל מהלך המחקר.
                יועצי המחקר ייעצו לתלמיד במקצועות הנסמכים למחקר. יוכלו להתמנות כיועצי מחקר חברי הסגל של האוניברסיטה, או של מוסדות מחקר והשכלה גבוהה אחרים שדרגתם מקבילה לזו של מרצה, או מדענים אחרים.
       2.5    "מנחה" חבר סגל הפקולטה מדרגת מרצה ומעלה, שאושר על-ידי הוועדה להנחות את התלמיד. הוועדה תוכל למנות כמנחה גם מדען מפקולטה אחרת או מוסד אחר, שדרגתו מרצה או דרגה מקבילה. מתפקידו של מי שנקבע על-ידי הוועדה כמנחה להנחות את התלמיד בבחירת תכנית הלימודים, בתכנון המחקר ובביצועו.
      2.6  "מנחה מחליף" מנחה שממונה ע"י הוועדה במקרה שנבצר מה"מנחה" להדריך את הסטודנט לתקופה ממושכת מכל סיבה שהיא, בהתיעצות עם המנחה.
       2.7    "שופט" חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה או מען אחר שנקבע על-ידי הוועדה כחבר בועדת השופטים, כמפורט להלן (סעיף 2.8).
       2.8    "ועדת שופטים" מספר שופטים שייקבעו על-ידי הועדה לבחינת עבודת הגמר של התלמיד, לאישורה או דחייתה, וכן לשמש כועדת בוחנים בבחינת הגמר. מספר השופטים בועדה יהיה שניים לפחות, למעט המנחה / המנחים. לפחות שניים מהשופטים יימנו על מורי הפקולטה למדעי הבריאות. יו"ר ועדת השופטים ייקבע ע"י הועדה.
       2.9    "תכנית לימודים" תכנית הלימודים להשגת התואר "מוסמך" שנקבעה לתלמיד ע"י הועדה והכוללת:
§      תכנית השעורים והעבודות שנקבעה לתלמיד ע"י המנחה / המנחים, ואושרה ע"י הועדה כתכנית לימודיו לקראת התואר מוסמך.
§      כתיבת חיבור מדעי (שייקרא להלן "עבודת גמר") כנדרש בתכנית הלימודים.
2.9.1   תוכנית הלימודים לתואר מוסמך תכלול גם התמחות אקדמית מעשית של סטודנט בהוראה והדרכה של הסטודנטים בהיקף של מספר שעות שבועיות ובהתאם לשיקול דעתם של המנחה, ראש היחידה והועדה.
       2.10  "עבודת גמר" עבודת מחקר עיונית או ניסויית, או עבודה בטכניקה מדעית, הכתובה לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית.
       2.11  "בחינת גמר" בחינה המתקיימת בסוף תקופת לימודיו של התלמיד לתואר שני, ומקיפה את עבודת הגמר ושטחים הקרובים לנושא עבודתו.
       2.12  "ציונים" הישגי התלמיד בבחינות ובעבודות, כפי שנקבעו על-ידי המורים והשופטים.
       2.13  "מסלול משולב לדוקטורט" מיועד תלמידים מצטיינים הנמצאים בשלב מתקדם של מחקרם במסגרת לימודי התואר השני, כמוגדר בנספח י"ב של התקנון האקדמי.
       2.14  "מסלול ישיר לדוקטורט" מיועד לתלמידים מצטיינים אשר סיימו לימודיהם לתואר ראשון, כמוגדר בנספח י"ב של התקנון האקדמי.
 
       3.1    מזכירות:  המזכירות אחראית לטיפול במינהל האקדמי של לימודי תואר שני, לתיאום וקישור בין הועדה לבין המנחים, היועצים, השופטים, תלמידי תואר שני, ועדת תלמידי מחקר של האוניברסיטה, ולביצוע החלטות הועדה.
       3.2    הועדה :
                3.2.1   הרכב הועדה: יו"ר ולפחות שני חברים נוספים בעלי ניסיון בהנחיית תלמידים לתואר מוסמך. הם ימונו ע"י הדיקן באישור מועצת הפקולטה. הועדה אחראית במישרין בפני הדיקן. מזכיר לימודי תואר שני, הכפוף לרמ"ן הפקולטה ומתואם ע"י יו"ר הועדה, ישמש כמרכז הועדה.
                3.2.2   תפקידי הועדה
                            א.   תכנון ופיקוח על הלימודים לתואר שני.
                            ב.   קביעת דרישות הלימודים לתואר שני (סעיף 10).
                        ג.    קביעת משקלם של הציונים בלימודים, בעבודת הגמר ובבחינת הגמר לצורך                     השקלול   סופי של ציוני התואר (סעיף 20).
                            ד.    אישור מורים, יועצים ומנחים ללימודי התואר השני (סעיף 2).
                            ה.   קבלת תלמידים ללימודי תואר שני.
                            ו.    החלטה  על הפסקת לימודיו של תלמיד (סעיף 16, להלן).                            
                            ז.    מעקב אחר התקדמות תלמידי תואר שני.
                            ח.   תיאום עם הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר ועדות פקולטיות.
                            ט.   המלצה לדיקן על מתן מלגות ומשרות הוראה לתלמידי מוסמך ותלמידים לקראת התואר "דוקטור בפילוסופיה".
                            י.       אישור הארכת לימודיו של תלמיד מעבר לזמן הנקוב בסעיף.
                            י"ב. מינוי שופטים.
                            י"ג.  המלצה לביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים בדבר קבלת תלמידים לתואר "דוקטור לפילוסופיה", כולל במסלול המשולב ובמסלול הישיר לדוקטורט.
                            י"ד. המלצה לביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים בדבר אישור מנחים, נושאי מחקר ותכניות מחקר.
                            ט"ו. המלצה לביה"ס  ללמודי מחקר מתקדמים בדבר קביעת בוחנים ושופטים.
                            ט"ז.ממעקב אחר התקדמות תלמידי מחקר לתואר "דוקטור לפילוסופיה", בתיאום עם ביה"ס ללימודי  מחקר מתקדמים.
 
          תהליך הקבלה ללימודים יהיה לכל סמסטר. הועדה תקבע הנחיות מתאימות ולוח אירועים יותקן בהתאם. מועמד שהתקבל יחל בלימודיו בתחילת הסמסטר שלאחר מועד קבלתו.
 
5.      קבלת תלמידים (עולים חדשים ותלמידים זרים ראה סעיף 8)
          5.1      תלמיד מן המניין
                     5.1.1   מועמד שהינו בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון 80 לפחות, שנרשם ללימודים לקראת תואר שני ונמצא מתאים על-ידי הועדה.
                     5.1.2   מועמד יוכל להתקבל באישור מיוחד של הועדה, לאור הישגים אחרים, כגון פרסום מאמרים מדעיים.
                     5.1.3   מועמד שהועבר למעמד זה, כאמור בסעיפים הבאים.
         5.2       תלמיד על תנאי
                     5.2.1   מועמד אשר טרם השלים את הדרישות לתואר "בוגר אוניברסיטה" יוכל להתקבל ללימודים על תנאי, בתנאי שיהיה זכאי לתואר (בציון "80" לפחות) עד תום תקופת השינויים של הסמסטר הראשון ללימודים. מועמד כנ"ל חייבים להגיש למזכירות הפקולטה  מסמכים המעידים על זכאות לתואר "בוגר" בממוצע הנדרש. לא עמד בדרישות, תבוטל הרשמתו. במקרים חריגים תוכל הועדה לאשר העברה למעמד של "תלמיד לא מן המניין"
                     5.2.2   תלמיד על תנאי זכאי לקבלת אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) תוך ציון מעמדו.
                     5.2.3   תלמיד על תנאי יאושר כתלמיד מן המניין אם עמד בתנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים תוך פרק הזמן שנקבע, ולימודיו לתואר יוכרו מתאריך שאושר כתלמיד מן המניין.
                     5.2.4   תלמיד על תנאי לא יקבל מלגה / משרת הוראה, עד שיאושר כתלמיד מן המניין.
 
            6.1   תלמיד משתלם - מועמד יוכל להתקבל במקרים מיוחדים כתלמיד משתלם ללימודי התואר מוסמך אם הוא בעל תואר בוגר אוניברסיטה, אשר ציונו הסופי בלימודי התואר "בוגר" הינו נמוך מ-80. על תלמיד כנ"ל יוטל להשלים מטלות מסוימות כגון השגת ממוצע ציונים מסוים.
            6.2   תלמיד משלים - מועמד אשר לימודיו לתואר ראשון אינם בתחום מדעי הרפואה והחיים* וציונו הכללי בתואר ראשון אינו פחות מ-80, יוכל להתקבל כתלמיד שלא מן המניין, משלים, במידה ויידרש להשלים עד שני קורסים. על מנת לעבור למעמד "מן המניין" על התלמיד להשלים את המטלות שיוטלו עליו על-ידי הוועדה, תוך פרק הזמן שיקבע ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת.
 
            6.3   השלמה לקראת תואר שני - מועמד אשר לימודיו לתואר ראשון אינם בתחום מדעי הרפואה והחיים* וציונו הכללי בתואר ראשון אינו פחות מ-80 יוכל להתקבל כתלמיד במעמד "השלמה לקראת תואר שני" במידה ויידרש להשלים יותר משני קורסים. על מנת לעבור למעמד "מן המניין" על התלמיד להשלים את המטלות שיוטלו עליו על-ידי הועדה, תוך פרק הזמן שיקבע ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת. כמו כן, על מנת לעבור למעמד "מן המניין" עליו להירשם במדור רישום.
            6.4   תלמיד שלא מן המניין יהיה זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) תוך ציון מעמדו.
            6.5   הוועדה תחליט על העברתו של תלמיד שלא מן המניין למעמד של תלמיד מן המניין, אם עמד בתנאים שהותנו בעת קבלתו ללימודים ובדרישות האקדמיות, ולימודיו לתואר יוכרו מתאריך  שאושר כתלמיד מן המניין.
            6.6   לא עמד תלמיד כנ"ל בתנאים שהוטלו עליו תוך פרק הזמן שנקבע, לא יורשה להמשיך בלימודיו.
            6.7   תלמיד שלא מן המניין, לא יהיה זכאי לקבל מלגה/משרת הוראה.
 
      * לא נדרש מהנרשמים לתחומים: אפידמיולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות.
 
 
7.תלמיד במעמד "מיוחד"/שלא לתואר
            7.1   תלמיד שעל פי המלצת הועדה התקבל ללימודים בקורס/ים מסוים/ים מתוך תכנית הלימודים הרגילה לקראת תואר שני ואינו לומד לתואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יוחל עליו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
                    - הינו בעל תואר אקדמי
                    - לומד לשם קבלת זכויות על לימודיו, במוסד אחר להשכלה גבוהה וקבל ממוסד זה אישור ללמוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תלמיד במעמד מיוחד זכאי להבחן ולהגיש עבודות ותרגילים בקורסים בהם הורשה להשתתף.
            7.2   תלמיד במעמד מיוחד לא יהיה זכאי לתואר אקדמי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ולימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי.
            7.3    תלמיד במעמד מיוחד זכאי לקבלת אישור על לימודיו תוך ציון מעמדו.
 
 
 
 
8.קבלת עולים חדשים ותלמידים זרים.
            8.1  הועדה תקבע את קבלתם ומעמדם של עולים חדשים ותלמידים זרים אשר סיימו את לימודיהם לתואר ראשון (או שווה ערך להם) בחו"ל. לקביעת מעמדם רשאית הועדה להעזר בבחינות או בכל אמצעי אחר, לפי שיקול דעתה.
            8.2   תלמידים אלה חייבים בלימודי עברית (ראה שנתון מזכירות אקדמית). 
 
עם תום הדיונים בבקשת המועמד, יעביר אליו מדור רישום הודעת קבלה או הודעת דחייה.
 
     לתלמיד פנימי (מקבל מילגה) יהיה שנתיים, כולל ביצוע עבודת הגמר וכתיבתה. תלמיד שלא סיים לימודיו במשך שנתיים יהיה רשאי לבקש הארכה. בקשה לאישור הארכת לימודים תוגש לועדה על גבי טופס מיוחד עם המלצת המנחה. הועדה תאשר הארכת הלימודים לתקופה כוללת שלא תעלה על 3 שנים. בדרך כלל תינתן מלגה או משרת אסיסטנט לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
      לתלמיד חיצוני (שאינו מקבל מילגה) יהיה עד שלוש שנים.   
 
         11.1 תכנית הלימודים לתלמיד מורכבת מקורסי חובה ובחירה בהתאם לתחום. קורסי הבחירה יקבעו בתיאום בין התלמיד למנחה .
         11.2 כל שינוי בקורסי החובה או קורסי בחירה שלא אושרו מראש טעון המלצת המנחה ואישור הועדה.
         11.3 שינויים בתכנית הלימודים ייעשו בדרך כלל עד שבועיים לאחר תחילת הסמסטר (להלן "תקופת השינויים").
         11.4 תלמיד רשאי לבקש בכתב, בצירוף מסמכים מתאימים ובהמלצת המנחה אישור נקודות זכות עבור קורסים ברמה של תואר שני, אותם עבר בהצלחה במהלך לימודיו  ובתנאי שלא שימשו לקבלת תואר אחר.
         11.5 הכרה בקורסים רשאי לבקש רק תלמיד שהתקבל במעמד "תלמיד מן המניין" ובתנאים הבאים:
                  9.1.1   הקורס נלמד בחמש השנים האחרונות לפני קבלתו כתלמיד מן המניין.
                  9.1.2   הומלץ על-ידי המנחה וקיבל בקורס הנדון ציון מעל 75.
         11.6 תלמיד שלמד במוסד אחר להשכלה גבוהה לקראת תואר "מוסמך" יחוייב להשלים לפחות מחצית מתכנית הלימודים לתואר "מוסמך במדעי הרפואה" וכן ידרש לכתוב עבודת גמר ולהבחן בבחינת גמר.
         11.7 הציונים אותם קיבל התלמיד במהלך לימודיו יירשמו בתדפיס הלימודים (בגיליון הציונים). אם נלמדו במוסד אחר יצוין הדבר. בחישוב הממוצע הסופי לתואר שני יילקחו בחשבון רק הציונים אותם השיג התלמיד בקורסים שאושרו על-ידי הועדה.
         11.8 תלמיד חיצוני בלימודי מוסמך ישלים בשנה הראשונה לפחות שליש ממספר נקודות השמיעה אותם הוא חייב לתואר, תלמיד פנימי חייב בהשלמת 50% מנקודות השמיעה.
         11.9 תלמיד המבקש לחרוג מכלל זה יגיש לועדה בקשה מנומקת באישור המנחה או היועץ.
         11.10           תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט יידרשו לעמוד בתכנית הלימודים המקובלת לתלמידי מוסמך, כפי שנקבע בתקנון האקדמי (נספח י"ב).
 
סטודנטים העורכים את המחקר במעבדות חייבים לעבור בכל שנה הדרכת בטיחות. מספר הקורס יפורסם ע"י מחלקת הבטיחות באוניברסיטה.
סטודנטים אשר המחקר שלהם מחייב עבודה עם בעלי חיים חייבים בקורס "ניסויים בבעלי חיים" מספר הקורס: 470-2-0100
 
   12.1 דרישת הלימודים לתואר שני במדעי הרפואה בתחומים: ביוכימיה קלינית, גנטיקה התפתחותית, וירולוגיה, מורפולוגיה, מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה, פיזיולוגיה ופרמקולוגיה, היא צבירת קורסים בהיקף של 27 נקודות. דרישת הלימודים בתחומים: אפידמיולוגיה, וסוציולוגיה של הבריאות** היא צבירת קורסים בהיקף של 30 נקודות. בנוסף, כל התלמידים יחויבו להגיש עבודת גמר (תיזה) (13 נק"ז) אותה יבצעו באופן עצמאי בהנחיית המנחה.
            התלמידים ילמדו קורסי חובה בהתאם לתחום אותו בחרו וכן ילמדו קורסי בחירה לפי תחום התעניינותם, בהתייעצות עם המנחה ובאישור הוועדה לתלמידי מוסמך של הפקולטה.
            *תכניות לימודים מפורטות ניתן לקבל במזכירות מוסמכים, במזכירות המחלקה לאפידמיולוגיה, ובמזכירות המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות.
            ** בסוציולוגיה של הבריאות קיים גם מסלול ללא תיזה.
   12.2 השתתפות בסמינר תלמידי מחקר והגשת עבודה במסגרת קריאה מונחית הינם חובה ומהווים חלק מהנק"ז הנדרש לתואר.
       12.3  לכל קורס מותאם מספר נקודות לפי המפתח הבא:
                1 שש"ש (שעת שיעור שבועית בסמסטר) = 1 נקודה.
                1 שס"ש (שעת סמינר שבועית בסמסטר) = 1-1/2 נקודה עפ"י המקרה ובהתאם להחלטת הוועדה.
                1 שת"ש (שעת תרגיל שבועית בסמסטר) = ½ נקודה.
                1 שמ"ש (שעת מעבדה שבועית בסמסטר) = ½ נקודה.
       12.4  תלמיד יקבל נקודות זכות בכל קורס בו השיג ציון 65 ומעלה או ציון עובר (קיימים קורסים שאינם מזכים בנקודות זכות והינם חובה לחלק מהתלמידים בהתאם לתחום)
       12.5  בדיקת השלמת הדרישות לתואר מוסמך:
                12.5.1 תיעשה בהתאם לתכנית ודרישות הלימודים הנהוגה בשנה בה החל התלמיד את לימודיו.
                12.5.2 במקרים בהם השתנו תכניות הלימודים (ובכלל זה התבטלו קורסים), יידרש התלמיד להשלים במקום הקורסים שהתבטלו קורסים אחרים באישור הועדה, כך שבסך הכל ישלים את מכסת הנקודות שהייתה נהוגה בשנת התחלת לימודיו.
 
                                          (ראה נוהל בחינות גם באתר המזכירות האקדמית)
       13.1  תלמיד ייבחן או יגיש עבודה על-פי דרישת המורה האחראי בכל קורס, אליו נרשם.
       13.2  הבחינות בכל קורס תתקיימנה עם סיומו. כל בחינה תתקיים במועד אחד בלבד, למעט האמור בסעיף
        13.4.בקורסים בהם מתקיימים שני מועדי בחינה – רשאי תלמיד לבחור לגשת רק לאחד מהמועדים.
       13.3  תלמיד יהיה רשאי לחזור על קורס בו נכשל פעם אחת בלבד. חזרה על קורס כנ"ל תיעשה על-ידי הרשמה מחדש. ציון הנכשל ירשם בתדפיס הלימודים, ישוקלל בממוצע השנתי, אך לא בממוצע הסופי לתואר.
                 11.3.1 כשלון בקורס חובה מחייב חזרה על הקורס.
                11.3.2 במקרה של כשלון בקורס בחירה, רשאי התלמיד לבחור, בתיאום עם המנחה, בין חזרה על הקורס לבין בחירת קורס אחר.
       13.4  תלמיד אשר לא השתתף בבחינה עקב שירות מילואים, מחלה או כיוצא בזה ("מניעה חמורה"), יורשה להשתתף במועד בחינות מיוחד שייקבע. תלמידים שיהיו מעוניינים להשתתף במועד המיוחד, חייבים להירשם במזכירות ולהציג אישור מתאים על ההיעדרות. גם תלמידים שנגרם להם הפסד זמן ניכר בלימודים, או בהכנה לקראת הבחינות עקב הסיבות שנמנו לעיל, יפנו מראש במכתב בקשה אל הועדה כדי שזו תאשר השתתפותם במועד מיוחד. אישור הועדה יישלח לתלמיד.
       13.5  בבחינות סיום הקורסים רשאים להשתתף תלמידים שהיו רשומים באותה שנת לימודים, הקורס הנדון כלול בתכנית הלימודים המאושרת ואשר מילאו את דרישות הקורס על-פי קביעת המורה האחראי.
       13.6  כל קורס הרשום בתכנית הלימודים של התלמיד יירשם בגיליון הציונים שלו.
       13.7  תלמיד שנכשל בקורס ולא חזר עליו, יירשם ציון ה"נכשל" בגיליון הציונים וייכלל בחישוב הממוצע הסופי. שעות הקורס לא ייזקפו כנקודות זכות.
       13.8  תלמיד שנרשם לקורס והפסיק השתתפותו ללא אישור, יירשם הקורס בגיליון הציונים הציון "לא השתתף" (700) . ציון זה ייכלל בחישוב הממוצע כציון 0.
       13.9  תלמיד שחזר על קורס שנבחן בו, יירשם הציון האחרון בגיליון הציונים הסופי וליד הציון הראשון תרשם הערה "לא לשיקלול-קיים קורס מאוחר". בחישוב הממוצע ייכלל הציון האחרון.
       13.10תלמיד המבקש לשפר ציוניו, רשאי לחזור על קורס ו/או להשתתף בקורס אחר (ניתן ולבקש להשמיט מהממוצע הכללי את הציון הנמוך), וזאת באישור המנחה והועדה. ניתן להשמיט קורס חובה רק במקרה שמולאו דרישות קורסי החובה לתחום.
       13.11עבודה במקום בחינה יש להגיש לא יאוחר מחודש לאחר סיום הקורס או הסמסטר, לפי המוקדם, אלא אם כן הוסכם אחרת.
 
       14.1  בתום כל סמסטר ימסור כל מורה למזכירות את הציונים עבור הקורס שלימד באותו סמסטר.
       14.2  ציונים עבור בחינה יועברו למזכירות תוך 10 ימים מיום הבחינה.
       14.3  ציונים עבור עבודה במקום בחינה יימסרו למזכירות לא יאוחר מחודש לאחר קבלת העבודה.
 
15. נוהל ערעורים
 
                תלמיד רשאי להגיש ערעור על ציון תוך 10 ימים מיום פרסום הציונים. את הערעור יש להגיש על גבי טופס המיועד לכך, דרך מזכירות מוסמכים. לא ניתן להגיש ערעור לאחר הוצאת מחברת הבחינה . המעוניינים בבדיקת המחברת לפני הגשת ערעור מתבקשים לתאם זאת מראש עם המזכירות.  אין לפנות ישירות למרצים  לצורך הגשת ערעור על ציון. המורה ישיב לערעור תוך שבוע מיום שהתקבל לידיו. אם החליט לשנות את הציון ינמק הסיבה לשינוי. השינוי בציון חייב לקבל את אישור יו"ר הועדה. במקרה של הגשת ערעור יתכן מקרה שבו הציון ירד.
 
       16.1  תלמיד המבקש חופשת לימודים למשך סמסטר אחד או שני סמסטרים, יפנה בכתב (על גבי הטופס "חופשת לימודים") אל המזכירות, יפרט את בקשתו בצירוף המלצת המנחה. הבקשה תועבר לאישור הועדה.  (ניתן לבקש חופשה רק פעם אחת במהלך הלימודים)
       16.2  חופשת לימודים מאושרת לא תיחשב כתקופת לימודים.
       16.3  החזרה ללימודים בתום החופשה תיעשה דרך מדור רישום בתקופה המיועדת לכך.
       16.4  תלמיד שלא ישוב ללימודים עם תום החופשה המאושרת, כאילו הודיע על הפסקת לימודים.
       16.5  לא תאושר חופשת לימודים לתלמיד בסמסטר בו החל את לימודיו.
 
       תלמיד אשר מצבו האקדמי (סעיף 15, להלן) ו/או האדמיניסטרטיבי אינו עונה על דרישות התקנות, יכנס למעמד של אזהרה למשך הסמסטר העוקב, אשר יסתיים בהפסקת לימודים אם לא יתוקן המצב. במקרים חריגים יאושר מעמד של אזהרה למשך סמסטר נוסף אחד בלבד כ"מועמד להפסקת לימודים". אי-חזרה למצב אקדמי תקין בתום ההארכה הנ"ל, תגרור הפסקת לימודיו של תלמיד לאלתר.
 
       18.1  הרשמה לקורסים בתחילת כל סמסטר, כמפורט בסעיף 9.1, ולא יאוחר מסיום תקופת השינויים.
       18.2  השגת ציון ממוצע מינימלי של 65.
       18.3  הגשת טופס אישור מנחה עד תום הסמסטר הראשון במעמד "מן המניין", לאישור הועדה.
       18.4  עמידה בתכנית הלימודים כפי שנקבעה על-ידי המנחה ו/או היועץ ואושרה על-ידי הועדה.
       18.5  הגשת הצעת תכנית לעבודת גמר  עד תום הסמסטר השני ללימודיו במעמד "מן המניין".
       18.6  שקידה על ביצוע המחקר לקראת עבודת הגמר לפי התכנית שאושרה.
       18.7  הגשת דו"ח התקדמות בכתב בתום הסמסטר הראשון שלאחר אישור ההצעה (31 בינואר או 31 ביולי) .
 
הפסקת לימודים יכולה להתבצע על פי יוזמת התלמיד.  במקרה זה על  התלמיד להודיע על כך בכתב למזכירות מוסמכים.
תלמיד אשר לא ערך רישום לקורסים עד תום תקופת השינויים כאילו הודיע על הפסקת לימודים.
תלמיד שלא חזר מחופשה בתום התקופה המאושרת.
       הועדה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד אשר לא עמד בחובות האקדמיות והאחרות, או שלא מילא אחר התנאים אשר הוטלו עליו בעת קבלתו.
      
 
       מטרת העבודה היא להכשיר את התלמיד בתחום מדעי מסוים, להביאו להכרת שיטות מחקר הנהוגות בו, לבחון את כושרו לחקור בעיה, לנתח את הממצאים בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי בצורה וסגנון נאותים. כללים:
       20.1  עבודת הגמר תהווה חלק מחובות התלמיד לקראת התואר מוסמך. העבודה תסתיים בהגשת חיבור כתוב בשפה העברית. תמצית העבודה תיכתב בעברית ובאנגלית. במקרים חריגים רשאי תלמיד לבקש מהועדה (בהמלצת המנחה) להגיש את העבודה בשפה האנגלית ותמצית העבודה בעברית).
       20.2  הצעת תכנית לעבודת הגמר תוגש עד תום הסמסטר השני ללימודים במעמד "מן המניין", כשהיא מאושרת על-ידי המנחה.
       20.3  תלמיד שהתקבל ללימודים ועמד בדרישות הפקולטה רשאי להתחיל בביצוע העבודה.
       20.4  שינוי בנושא עבודת הגמר או החלפת המנחה לעבודת הגמר ייעשה אך ורק באישור הועדה.
       20.5  לאחר אישור תכנית העבודה, יידרש כל תלמיד להגיש דו"ח התקדמות מודפס ומאושר על-ידי המנחה בתום הסמסטר הראשון שלאחר אישור ההצעה.
       20.6  עם השלמתה תוגש העבודה למזכירת בצורת חיבור לא כרוך, ב-4 עותקים מודפסים, כשהיא חתומה על-ידי המנחה, בהתאם להנחיות (ראה נספח 1).
       20.7  תלמיד רשאי להגיש את העבודה רק לאחר שהשלים את כל דרישות הלימודים.
       20.8  לאחר אישור העבודה על-ידי השופטים, ולאחר מבחן ההגנה על העבודה (להלן:בחינת גמר), יוגש החיבור חתום  על-ידי התלמיד ומאושר על-ידי המנחה ויו"ר הועדה. שלושה עותקים יוגשו למזכירות עותקים נוספים על התלמיד להעביר למנחים.
                במקרה שהשופטים ביקשו  תיקונים על העבודה באישור המנחה יש להגיש טופס אישור המנחה על ביצוע התיקונים כפי שדרשה ועדת השופטים, בצרוף להגשת החיבור למזכירות.
       20.9  עותקי עבודת הגמר יתויקו יועברו לתיעוד בספריה הרפואית, בספרית האוניברסיטה ובבית הספרים הלאומי בירושלים.
       20.10תלמיד שהתקבל למסלול המשולב לדוקטורט יגיש סיכום קצר של תוצאות עבודת המחקר לתואר שני ביחד עם תכנית המחקר לתואר שלישי, כנדרש בתקנון האקדמי (נספח י"ב).
 
 
 
       21.1  המנחה יקבל את עבודת הגמר כטיוטה סופית, יבדוק אותה ויאשרה בחתימתו.
       21.2  לאחר אישור המנחה תודפס על-פי ההוראות ותוגש למזכירות. זו תדאג לקבל את אישור יו"ר הועדה. חתימות המנחה ויו"ר הועדה על העותק הסופי משמעותן קבלת הטיוטא הסופית כעבודת גמר, ואישור להעברתה  לשופטים להערכה.
       21.3  משך הערכת העבודה ע"י השופטים והעברת הציון למזכירות 30 יום מקבלתה.
       21.4  קיימות שלוש אפשרויות תגובה של השופטים:
                            חיובית – נתינת ציון
                            הסתייגות מצומצמת – דרישה לתיקונים אותם רשאי המנחה לאשר.
                                                                                        -   מתן ציון על החיבור.
                              התיקון יערך תוך חודש מיום הבחינה, כולל כריכה סופית.
                                    הסתייגות מוחלטת  -  בקשה לתיקונים, ללא העברת ציון. מתן הציון יידחה עד לאחר               קבלת התיקונים. יש להגיש את החיבור המתוקן תוך שלושה חודשים. במקרים מיוחדים באישור יו"ר הועדה תנתן הארכה להגשת התיקונים עד ששה חודשים. לאחר מכן תיערך בדיקה נוספת ואחרונה של השופטים ומתן ציון.
       21.5  ציון ההערכה על עבודת הגמר יקבע ככמוצע ציוני כל השופטים. ציוני השופטים יהיו חסויים בפני התלמידים ולתלמיד לא תהיה הזכות לערער על ציוני העבודה ו/או הבחינה. ציוני השופטים יהיו פתוחים בפני יו"ר הועדה.
      
       22.1  תלמיד יורשה לגשת לבחינת גמר רק לאחר שסיים את כל לימודיו ולאחר שהעבודה אושרה כעבודת גמר על-ידי השופטים.
       22.2  יו"ר ועדת השופטים יקבע את מועד הבחינה, שתתקיים לא יאוחר מ-45 יום מעת מינוי ועדת השופטים.
       22.3  לאחר בחינת הגמר ייקבע ציון סופי משוקלל בהסתמך על ממוצע ציונים בלימודים, בעבודת הגמר ובבחינת הגמר כמפורט בסעיף 20, וזאת על-פי הכללים שקבעה הועדה.
       22.4  תלמיד שנכשל בבחינה יורשה להבחן פעם שניה אך ורק בהמלצת הועדה .
       22.4  תלמיד שהתקבל למסלול המשולב ייבחן על מחקרו לתואר השני במעמד הבחינה על הצעת המחקר לדוקטורט.
       22.5  זכאות לתואר שני תהיה מיום בו עמד התלמיד בהצלחה בבחינת הגמר, והשלים את כל חובותיו (כולל הגשת החיבור הסופי, ראה סעיף 17.8).
 
 
       במרכיבי הציון הסופי לתואר שני יכללו את ציוני הקורסים, ציון עבודת הגמר וציון בחינת הגמר בשקלול כדלהלן: 
       ציון ממוצע בקורסים -  40%, ציון עבודת הגמר -  40% , ציון בחינת הגמר -  20%.
 
                                                     
24.1  בסיום כל החובות (כולל הגשת החיבור הסופי) יקבל התלמיד אישור על זכאותו לתואר "מוסמך במדעי הרפואה" ממזכירות מוסמכים בצירוף תדפיס לימודים (2 עותקים) בעברית.
       24.2  תעודת ה"מוסמך" תוענק לתלמיד בטקס הענקת תארים המתקיים אחת לשנה.
       --       בתעודת ה"מוסמך" תצוין הערכה להישגים, בהם סיים התלמיד את הלימודים לתואר השני.  ההערכות שתרשמנה בתעודה תהיינה כדלקמן: "בהצטיינות יתרה" או "בהצטיינות" או "בהתאם לדרישות לתואר".
       24.3  תלמיד שהתקבל למסלול המשולב לדוקטורט יקבל אישור זכאות ותעודת "מוסמך" לאחר שעמד בהצלחה בבחינת המועמדות לתואר שלישי.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   נייר     לבן, A4.
2.   הדפסה          רווח וחצי.
3.   העתקים         דפוס או זירוקס, באיכות טובה.
4.   שוליים            שוליים של 4 ס"מ לכריכה, ולפחות 1 ס"מ בכל אחד משלושת הצדדים הנותרים.
5.   מספור           בראש העמוד באמצע יופיע מספר העמוד. העמודים ימוספרו באופן שוטף. התקציר
                            ימוספר בספרות רומיות או באותיות עבריות, גוף העבודה ימוספר במספרים רגילים.
6.   פסקאות         הפסקאות יסומנו בכל שיטת מספר, כאשר המספר הראשון יציין את הפרק.
7.   איורים במחשב או בדיו שחורה, שאינה ניתנת למחיקה. הצילומים יהיו בהדפסה מבריקה או בזירוקס עם ניגודי גוונים ברורים.
8.   דף כריכה       מצ"ב דוגמה.
9.   דף כותרת      (שער פנימי) מצ"ב דוגמה.
10. משוואות         סימנים וסמלים יירשמו בגוף העבודה בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים. מספרי המשוואות יופיעו בסוגריים בצד ימין קרוב לשוליים.
11. אורך ומבנה    אורך  העבודה  כ- 50  עמודים  (לא  כולל  רשימת  הספרות  המקצועית).   החלוקה
       העבודה         המומלצת היא: כ- 10 עמודים להקדמה, כ- 10 עמודים לשיטות העבודה,                           וכ- 30 עמודים שיוקדשו לתיאור התוצאות והדיון.        
12. תקציר            א.  אורכו לא יעלה בדרך כלל על 500 מילים.
                            ב.  בראש עמוד התקציר יופיעו הפרטים הבאים: שם העבודה, שם המחבר אוניברסיטת בן-גוריון, השנה.
13. תוכן העניינים  הרשימה תפורט עד לדרגה השלישית, כלומר: פרקים, סעיפים ותת- סעיפים.
14. מקורות          רשימת המקורות הספרותיים תופיע בסדר הבא:
       ספרותיים       ספרים: שמות המחברים (שם משפחה תחילה), שם מלא של הספר שם הפרק, העמוד המצוטט, שם ההוצאה, מקום ההוצאה, השנה.
                             מאמרים: שמות המחברים (שם משפחה תחילה), שם מלא של המאמר, שם העיתון (בקיצור המקובל), מספר הכרך, העמודים, השנה.
15. מספור           בגוף   העבודה  יצוין  המקור על-ידי רישום  בסוגריים  של  מספר המקור, כפי שהוא
       המקורות        מופיע ברשימת המקורות הספרותיים, או רשימת המקורות תהיה ערוכה על פי  סדר
       הספרותיים     אלפביתי.
16. סדר הצגת     א.   דף הכריכה
       העבודה         ב.     דף הכותרת
                            ג.    הבעת תודה, אם יש
                            ד.    תוכן העניינים
                            ה.   רשימת הטבלאות והאיורים
                            ו.     רשימת קיצורים
                            ז.    גוף העבודה
                            ח.   מקורות ספרותיים
                            ט.   נספחים, אם יש
                            י.     תוכן העניינים באנגלית
                            י"א. תקציר באנגלית
                            י"ב. דף הכותרת באנגלית
                            י"ג.  דף הכריכה באנגלית       
17. כריכה            סעיפים א'-י'   כתובים עברית, יחוררו בצד ימין.
                                  סעיפים י"א-י"ד     הכתובים אנגלית, יחוררו בצד שמאל.

דף הכריכה
 
 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הבריאות
 
 
 
 
 
 
המחלקה ל ……………………………………………
 
 
 
 
 
נושא החיבור ……………………………………………………………………………
 
 
 
 
חיבור לשם קבלת התואר מוסמך במדעי הרפואה (M.Med.Sc.)
 
 
מאת ……………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תאריך עברי …………………………………  תאריך לועזי ………………
 
 

דף הכותרת
 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 
                                   
נושא החיבור …………………………………………
…………………………………………
 
 
 
חיבור לשם קבלת התואר "מוסמך במדעי הרפואה" (M.Med.Sc.)
בפקולטה למדעי הבריאות
 
 
 
 
 
 
 
                        מאת: ……………..….………………………………
                        שם המנחה: ………………….………………………
                        המחלקה: ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         שם המחבר  ……………………………………            תאריך ……………..…………
         שם המנחה/ים  ………………..…….………… תאריך ……………..…………
          ..…………………………..……                       תאריך ……………..…………
         .…………………………..……                          תאריך ……………..…………
         אישור יו"ר הוועדה ……………………………     . תאריך ………..………………