פירוט תוכנית לימודים

 

 קורסי חובה

   
מס' קורס
שם קורס
הר'
תר'
מע'
נק"ז
קורס קדם חוסם
37625011
בקרת זיהום מים
3
-
-
3
 
37626031
כימיה סביבתית
3
-
-
3
 
37626083
מעבדת טכנולוגיות מים
-
-
4
2
37625011
37626171
מודלים מתמטיים של מערכות אויר א'
2
-
-
2
 
37626172
מודלים מתמטיים של מערכות נוזל/מוצק
2
-
-
2
37625011
37626701
נושאים נבחרים בהנדסה סביבתית - סמינר
1
-
-
0
 
37627111
בקרת זיהום אויר א'
3
-
-
3
 
 
סה"כ
14
-
4
15
 
     
 

קורסי בחירה

 
מס' קורס
שם קורס
הר'
תר'
מע'
נק"ז
קורס קדם חוסם
37626021
תהליכי טיפול ביולוגי בשפכים
3
-
-
3
 37625011
37625151
טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים
3
-
-
3
 37625011
37626231
תהליכי ממברנות
3
-
-
3
37625011
37626111
בקרת זיהום אויר ב'
3
-
-
3
 37627111
37626181
מודלים מתמטיים של מערכות אויר ב'
2
-
-
2
37626171
37625141
ניהול מערכות מים והשבת שפכים
3
-
-
3
 37625011
37626251
טיפול בשפכים תעשייתיים ושיקום קרקעות
2
-
-
2
 37625011
 
סה"כ 19 -
 -
 19
 

 

 קורסי השלמה

יידרשו קורסי השלמה שונים לכל סטודנט על פי הרקע שלו בתואר ראשון. קורסים אלו יינתנו מתכנית הלימודים לתואר ראשון של המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ולא יזכו בנקודות זכות לתואר. סטודנט משלים יעבור למעמד סטודנט מן המניין בתכנית רק לאחר גמר הלימוד של קורסי ההשלמה, ולא יוכל ללמוד את קורסי התכנית ולהתחיל במחקר עד גמר ההשלמות.

 

גרעין חובה של קורסי השלמה לבוגרי תכניות תלת שנתיות ולבוגרי מחלקות לא הנדסיות

מבוא להנדסת תהליכים א' (369-1-1041)

מבוא להנדסת תהליכים ב' (369-1-1042)

עקרונות זרימה (369-1-4041)

עקרונות מעבר חום (369-1-4051)

עקרונות מעבר חומר (369-1-4052)

ריאקטורים (376-2-5031)

 

דרישות קורסי מתמטיקה

בנוסף לקורסי ההשלמה שהוגדרו כחובת הרשמה, באחריות הסטודנט לימוד והשלמת החומר (באמצעות רישום לקורסים ספציפיים בנושא, או באמצעות לימוד עצמי) של הקורסים הבאים המהווים חומר רקע הכרחי לקורסי ההשלמה בהנדסה סביבתית:

-          חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

-          אלגברה לינארית

-          משוואות דיפרנציאליות רגילות

 קורסים אלו ניתנים בתכנית הלימוד לתואר ראשון במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, אולם ניתן לקחת קורסים בנושאים אלו גם במחלקות הנדסיות אחרות (כפוף לאישור ועדת המוסמכים ביחידה). קורסי ההשלמה של התכנית מתבססים על ידע בנושאים אלו ולכן סטודנטים משלימים לא יזכו להקלות. תתכן דרישה לקורסי השלמה נוספים על פי הרקע של כל סטודנט.

ציון מעבר בכל קורס הוא 65 וממוצע כללי נדרש בקורסי ההשלמה הוא 75.