(אושר ע"י הועה"פ של האוניברסיטה ביום 28.4.99)

1. מינוי המבקר
מבקר האוניברסיטה (להלן: "המבקר) יבחר על ידי הועד הפועל של האוניברסיטה על פי
המלצתה של ועדת הביקורת והוא יכנס לתפקידו בתאריך שיקבע על ידי הועד הפועל.
הבחירה תובא לידיעת המושב של חבר הנאמנים הראשון אחר היבחרו.

2. אי תלות
אין על המבקר מרות, אלא הוראות הדין, החוקה והתקנון הכללי של האוניברסיטה.

3. התאמה
לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר האוניברסיטה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
א. הוא יחיד ואינו תאגיד.
ב. הוא תושב ישראל.
ג. הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה
   גבוהה בחוץ לארץ שמוכר לעניין זה כמוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון.
ד. הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או השתתף בהשתלמות מקצועית
    שאישרה הועדה לענייני השתלמויות הקבועה . בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב- 1992.
ה. הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

4. תנאי העסקת המבקר
המבקר יועסק על פי הסכם העסקה מיוחד שתנאיו יאושרו על ידי הועדה לתנאי שירות
של הועד הפועל, אחרי התייעצות עם ועדת הביקורת.

5. תקופת כהונת המבקר
תקופת כהונתו של המבקר תהיה 4 שנים מיום היבחרו וניתן לבחור בו לשלוש תקופות
כהונה נוספות בלבד או לחלק מהן, אלא אם החליט הועד הפועל ברוב של שני שלישים
מחבריו לבחור בו לתקופות כהונה נוספות על ארבע תקופות הכהונה.

6. הפסקת כהונה
לא תופסק כהונתו של המבקר שלא בהסכמתו לפני תום התקופה אשר לה נתמנה
והוא לא יושעה מתפקידו אלא בהתמלא אחד מהתנאים הבאים:
א. בהתפטרותו של המבקר או פטירתו. התפטר המבקר, יוזמן להופיע בפני הועד הפועל וינמק התפטרותו.
ב. הועד הפועל החליט להעבירו מתפקידו, בהחלטה אשר התקבלה ברוב של שני שלישים
    מחברי הועד הפועל, לאחר שניתנה הודעה מראש לכל חברי ועד הפועל שדבר הפסקת הכהונה או ההשעיה
    יידון בישיבה ולאחר שתינתן למבקר אפשרות נאותה לשאת דבריו בפני הועד הפועל.
ג. המבקר הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון.
ד. המבקר חדל להיות תושב ישראל.


7. מינוי מבקר זמני
התפנתה משרת המבקר, ימנה הועד הפועל על פי המלצת ועדת הביקורת מבקר זמני
עד למינויו של מבקר אחר.

8. ייחוד פעולות
א. מלבד תפקידו כמבקר, לא יעסוק המבקר, בעבודה אחרת, קבועה או בלתי קבועה,
    אם כשכיר ואם כעצמאי, למעט עבודה במחקר, ספרות, אמנות וכיוצא בזה.
ב. המבקר לא ימלא באוניברסיטה, תפקיד נוסף מלבד הביקורת.
ג. המבקר לא ימלא תפקידים וכן לא ינקוט בפעולות שיש בהם או שהם עלולים
   ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר האוניברסיטה.
ד. סעיף זה יחול גם על עובדי לשכת המבקר העוסקים בביקורת.

9. הגופים המבוקרים
הגופים שיעמדו לביקורת המבקר יהיו:
א. כל היחידות המנהליות והאקדמיות של האוניברסיטה.
    בבקרו את היחידות האקדמיות יכבד המבקר את החופש האקדמי המוענק לאוניברסיטה -
    לרבות חברי הסגל שלה - בחוק המועצה להשכלה גבוהה ובתקנון האקדמי.
ב. כל הגופים, בין מאוגדים או שאינם מאוגדים, הנמצאים בשליטה של האוניברסיטה.
ג. גופים שהאוניברסיטה משתתפת בהנהלתם, גופים שהיא מעניקה להם תמיכה כספית של ממש
   וכן גופים אחרים הקשורים עם האוניברסיטה בהסכם, בכל הנוגע להסכם,
   וככל שהוסכם על כך בין האוניברסיטה לגופים אלה.
ד. כל אדם או גוף המחזיק ברכוש האוניברסיטה או מנהל אותו או מפקח עליו מטעמה,
    וזאת בכל הנוגע לרכושה בלבד.

10. תפקידי המבקר
במסגרת תפקידו יבדוק המבקר, על פי תקנים מקצועיים מקובלים, בין היתר:
א. אם פעולות האוניברסיטה ופעולות נושאי המשרה בה תקינות, מבחינת שמירה על החוק,
    על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החסכון והיעילות, אם הן סבירות
    ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.
ב. אם מקוימות ההוראות המחייבות את האוניברסיטה לפי הדין, לפי החלטות המועצה להשכלה גבוהה
    ולפי הסכמים שהאוניברסיטה צד להם.
ג. את הקיום של הוראות חוקת האוניברסיטה, התקנון הכללי, התקנון האקדמי,
   הוראות חבר הנאמנים, נוהלי האוניברסיטה ואת אופן הביצוע של כל אלה.
ד. אם פעולות האוניברסיטה נעשו על פי נהלים תקינים ובידי המוסמכים לעשותן.
ה. אם החלטות האוניברסיטה מתקבלות בדרך שנקבעה לקבלתן.
ו. את ניהול הנכסים וההתחייבויות של האוניברסיטה, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלה,
   וכן את דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.
ז. האם לכל הכנסה והוצאה יש ביסוס ומסמכים נאותים והאם ההוצאות הוצאו במסגרת התקציב המאושר
   ולמטרות להן הן יועדו.
ח. אם השתמשו בכספי הכנסות מיועדות לפי יעוד הכספים.
ט. את התאמתם של אמצעי הבקרה החשבונאים, הפיננסיים והתפעוליים
    באוניברסיטה, את אמינותם ואת יישומם.
י. כל נושא או תחום שהמבקר התבקש לבקרו על ידי חבר הנאמנים, הועד הפועל וועדת הביקורת.
יא. כל נושא ותלונה שהמבקר יראה צורך בבדיקתם.

11. סמכויות
א. המבקר יהיה רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע, שברשות הגופים המבוקרים ועובדיהם
    ושלדעת המבקר דרושים לו לביצוע תפקידו.
    מי שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה תוך תקופה הקבועה
    בדרישה ובאופן הקבוע בה.
ב. כפוף להוראות כל דין, למבקר תהיה גישה חופשית, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר רגיל או ממוחשב,
    לכל בסיס נתונים ולכל תוכנית עבודה של עיבוד נתונים של הגופים המבוקרים.
ג. לצורך ביצוע תפקידו, יהיה המבקר רשאי להיכנס לכל נכס של הגופים המבוקרים ולבדוק אותו.
ד. המבקר יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות חבר הנאמנים והועד הפועל של האוניברסיטה לרבות ועדותיהם.
ה. הנהלת האוניברסיטה תמציא למבקר העתקי דוחות - הקשורים באוניברסיטה-
    של גורמי חוץ כגון: מבקר המדינה ורואה החשבון של האוניברסיטה.

12. תהליך דיווח הביקורת
א. המבקר יגיש לועדת הביקורת הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית וזו תאשרה בשינויים הנראים לה.
ב. המבקר יגיש לנשיא ולרקטור תוך 120 יום מסיום השנה האקדמית דו"ח שנתי,
    בו יסקור את פעולותיו במשך השנה החולפת, יציג מסקנות והמלצות לגבי כל עניין
    אשר שימש נושא לביקורת וכן יסקור את מצב הליקויים שעליהם דיווח בשנים הקודמות.
    הדו"ח יכלול את תגובות הגופים המבוקרים.
ג. תוך חודש ימים מיום קבלת הדו"ח השנתי יעביר המנכ"ל למבקר את התייחסות
   הנהלת האוניברסיטה והערותיה לדו"ח .
ד. המבקר יגיש לאישור ועדת הביקורת את הדו"ח השנתי בצירוף תגובת המנכ"ל והשינויים המתחייבים מתגובתו.
ה. ועדת הביקורת תגיש לועד הפועל את הדו"ח השנתי עם תגובת המנכ"ל והשינויים המתחייבים מתגובתו.
ו. במהלך ביצוע תוכנית העבודה השנתית יגיש המבקר לאישור ועדת ביקורת
   דוחו"ת ביניים וכן דוחו"ת מיוחדים. ועדת הביקורת תחליט על דרך הטיפול בדו"חות אלו.
ז. היה למבקר יסוד להניח שבוצעה עבירה פלילית או עבירה משמעתית חמורה,
   יודיע לנשיא וליו"ר ועדת ביקורת ללא דיחוי.

13. תקציב לשכת המבקר
תקציב לשכת המבקר יקבע על ידי הועדה המנהלת, לפי המלצת ועדת הביקורת.

14. עובדי לשכת המבקר
א. לא יתמנה אדם לעובד לשכת המבקר אלא על פי הנוהל התקין של .
    מינוי עובדים באוניברסיטה ולאחר קבלת הסכמת המבקר למינוי
ב. עובדי לשכת המבקר יהיו נתונים למרות המבקר בלבד.
ג. עובדי לשכת המבקר יהיו כפופים לנהלים המקובלים באוניברסיטה.
ד. תקן עובדי המבקר ותנאי העסקתם יקבעו על ידי הועדה המנהלת, לפי המלצת ועדת הביקורת.
ה. לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר אלא בהליך תקין ובהסכמתו של
    המבקר ויו"ר ועדת ביקורת, או על פי הוראת בית משפט או בית דין מוסמך;
    ובהעדר הסכמת המבקר או יו"ר ועדת ביקורת- לפי החלטת הועד הפועל.

15. חובת סודיות
המבקר ועובדי לשכתו חייבים בשמירת סודיות במהלך עבודתם באוניברסיטה ולאחר
תום עבודתם באוניברסיטה, של כל מסמך ומידע שהגיעו אליהם עקב מילוי תפקידם,
זולת אם הגילוי נחוץ למילוי תפקידם כנדרש על פי כל דין.

16. שמירת כללי האתיקה
המבקר ועובדי לשכתו חייבים בשמירת כללי האתיקה המקובלים בעבודת ביקורת.