(אושר ע"י הועה"פ של האוניברסיטה ביום 28.4.99)

1. הרכב הועדה

א. מספר חברים

בועדה חברים תשעה חברים והם:
נציגי ציבור שלא יהיו קשורים עם האוניברסיטה בקשרי מסחר, או עבודה או בתפקיד אחר ששכר בצדו.

ב. מוזמנים קבועים

רקטור האוניברסיטה
מנכ"ל האוניברסיטה
מבקר האוניברסיטה
מזכיר הועד הפועל

2. תפקידי הועדה וסמכויותיה

א. לאשר את תכנית העבודה השנתית או התקופתית של המבקר.

ב. לאשר את דוחות המבקר על הגופים המבוקרים באוניברסיטה, כהגדרתם
    בתקנון מבקר האוניברסיטה.

ג. לקיים מעקב אחר תיקון ליקויים שהמבקר הצביע עליהם.

ד. לדון בדו"חות הכספיים המבוקרים של האוניברסיטה. הדיון יתקיים בהשתתפות
    יו"ר ועדת הכספים ורואה החשבון של האוניברסיטה.

ה. להגיש את דו"ח הביקורת השנתי לאישור הועד הפועל.

ו. לדון בתגובות ועד הפועל לדו"ח הביקורת השנתי.

ז. להמליץ בפני הועד הפועל על מועמד לתפקיד המבקר.

ח. להמליץ בפני הועד הפועל על הפסקת כהונת המבקר, וזאת מבלי לפגוע בסמכותו
    של הועד הפועל להחליט על הפסקת כהונת המבקר ללא המלצת ועדת הביקורת.

ט. לייעץ בפני הועדה לתנאי שירות בדבר תנאי העסקת המבקר.

י. להמליץ בפני הועדה המנהלת על תקציב לשכת המבקר ועל תקני עובדי לשכת המבקר ותנאי העסקתם.

יא. לקבל מהגופים המבוקרים כהגדרתם בתקנון מבקר האוניברסיטה, כל מידע,
    מסמך או חומר אחר הנחוץ לביצוע התקין של תפקידי הועדה.

יב. להחליט על אי-פרסום של חלקים מסוימים בדוחות המבקר או על פרסום בדרך מסווגת.

יג. לפקח על עבודת המבקר ולהנחותו.

יד. לקבל לידיעתה העתקי דוחות - הקשורים באוניברסיטה - של גורמי חוץ כגון:
    מבקר המדינה ורואה החשבון של האוניברסיטה.