​בעקבות דוח בדיקה של המבקר, עלתה השאלה בדבר מתן תעודות ממצאים למתלוננים שלדעת המבקר תלונתם נמצאה מוצדקת. עקב חילוקי דעות אודות סמכות המבקר לבדוק את הסוגיה שנבדקה ושעסקה באתיקה אקדמית, ושאלת תכולתו של החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ב-1992 (להלן: "חוק העידוד") שמכוחו אמור היה המבקר לתת תעודות ממצאים אלה, הזמינה האוניברסיטה חוות דעת משפטית מאת פרופ' ברק מדינה, שהינו, בין השאר, מומחה בדיני השכלה גבוהה. חוות הדעת שהתקבלה אומצה על ידי הנהלת האוניברסיטה ומבקר האוניברסיטה כאחד. חשיבותה הינה אף מעבר למקרה הספציפי בו דן, וזאת בעקבות היעדר תקנות לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 בכלל, והוראות מיוחדות לגבי יישום החוק במערכת ההשכלה הגבוהה.      


חוות הדעת משתרעת על פני 15 עמודים ומפורסמת במלואה בקישור שלמטה. לנוחיות הקוראים, להלן קישור לסיכום חוות הדעת בלבד, שלפניו מצוטטת פסקה אחת, שחשובה במיוחד בעיני הביקורת באוניברסיטה. משמעותה של פיסקה זו הינה, שהמבקר רשאי לבדוק סוגיות אקדמיות (גם אם הוא חייב על פי התקנון לכבד את החופש האקדמי של האוניברסיטה וחברי הסגל שלה), אך רק לצורך בדיקה שתוגש להנהלת האונ' שעניינה קיום חשש לעבירות שנעשו ע"י חברי הסגל האקדמי בעבודתם האקדמית המובהקת (למשל פלגיאריזם, או עבירה על כללי האתיקה).

סיכום חוות דעת - פרופ' ברק מדינה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

חוות דעת מלאה