​​​brainlogo.jpg

​​מדעי המוח הוא תחום מחקר צעיר שנהנה בשנים האחרונות מהתפתחויות מהירות ומרגשות. רבים מאמינים כי אנו קרובים היום מאי פעם לפתור בעיות קשות וסבוכות העומדות בפני האנושות: איך עובד המוח האנושי הבריא ומה קורה במחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות בהן תפקודו מופרע? 

חקר מדעי המוח היה מהתחומים הראשונים במדע להבין את חשיבות שיתופי הפעולה הבין-תחומיים לצורך פתרון בעיות סבוכות. חלק נכבד מההישגים בתחום התרחשו תודות למחקרים להם היו שותפים חוקרים מרקע ומהשכלה שונים ומגוונים. באוניברסיטאות תורגמה הגישה הבין-תחומית לתכניות לימוד בין-מחלקתיות המקנות לסטודנטים רקע מגוון, ומכשיר אותם להתמודד עם ההיבטים השונים של התחום.  

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב החליטה על הקמת בית-הספר הבין-פקולטי למדעי המוח, שבהקמתו ותפעולו שותפות הפקולטות למדעי הרוח והחברה, מדעי ההנדסה, מדעי הבריאות ומדעי הטבע.       

בית הספר הבין פקולטי למדעי המוח מעודד ומפתח את תכניות הלימודים בתחומי מדעי המוח ובתחומים קרובים, תוך הכוונת שיתוף הפעולה בין מחלקות מארבע הפקולטות.  

תחת בית הספר פועלת המחלקה למדעי הקוגניציה והמוח. המחלקה מקיימת תכניות לתואר ראשון, שני ולדוקטורט. תכניות לימוד נוספות בתחום מדעי המוח ניתנות ע"י מחלקות אחרות באוניברסיטה >> רשימת תכניות הלימוד למדעי המוח והקוגניציה