הקדמה:

בתקנון זה יפורטו הנהלים וההנחיות על פיהם יש לנהוג בקמפוס הישגים, בתחום הלימודי, בתחום החברתי  והמנהלי.

כל הנהלים וההנחיות המפורטים בתקנון זה, יהיו תקפים לשנת הלימודים הנוכחית דהיינו: תשע"ד – 2013  -  2014

במהלך שנת הלימודים, ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר ורשויות שלטון אחרות.. שינויים אלה יפורסמו מעת לעת בתקנון באתר קמפוס הישגים.

אנו רואים חשיבות רבה להכרת התקנון על כל נהליו, הנחיותיו, והקפדה מלאה על קיומם הם תנאי הכרחי לשמירה על מנהל תקין, דפוסי התנהגות מתאימים, אווירת לימודים חיובית ופורייה לתלמידים ולצוות הקמפוס.

כל תלמיד מחויב לשמור על נהלים אלה ולהתנהג בהתאם להנחיות התקנון.

קמפוס הישגים מאחל הצלחה לכל התלמידים.

 

1.      קליטה וקבלת תלמיד ללימודים

א.       תלמיד אשר מילא טופס הרשמה במלואו, עבר את כל שלבי הקבלה ( ועדת קבלה ) ,שילם את שכר הלימוד בצירוף  אישור מהרופא המאפשר השתתפות בקורס ומעיד על בריאות תקינה, ייחשב לתלמיד מן המניין.

ב.       תלמיד מן המניין יקבל מהקמפוס אישור על קבלתו ללימודים, כולל תעודת סטודנט שתלווה אותו כל שנת הלימודים ו/או משך הקורס ותאפשר לו כניסה לקמפוס הישגים לצורך לימודי הקורס.

ג.        בכל כניסה לקמפוס או במבחני הקורס, חובה על הסטודנט להציג את תעודת הסטודנט בצמוד לתעודת זהות.

ד.       קליטה של תלמיד שלא מן המניין אפשרית בתנאי שהתלמיד קיבל אישור לכך מוועדת חריגים שמונה את מנהל הקמפוס, מנכ"ל מרכז הספורט וחבר הנהלה נוסף.

ה.       תעודת הסטודנט תאפשר לתלמיד להיכנס למרכז הספורט, לשימוש במתקני הספורט רק לצורכי הקורס בימים ובשעות שיפורטו בתוכנית הלימודים של כל קורס באופן ספציפי.

ו.        על כל אובדן או גניבת הכרטיס יש לדווח מידית להנהלת הקמפוס ולהסדיר בהקדם הנפקת תעודה חדשה.

ז.        התלמיד מתחייב להודיע באופן מידי על כל שינוי בפרטים האישיים אשר נמסרו בטופס ההרשמה לקמפוס הישגים, אם חלו כל אלו שינויים.

ח.       תלמידה אשר בעת ההרשמה נמצאת בשלבי הריון, תודיע על כך להנהלת הקמפוס.

 

2.      הכרה בלימודים קודמים

א.       לקמפוס הישגים שמורה הזכות להכיר או לא להכיר בלימודים קודמים של התלמידים, אשר למדו במוסד אקדמי מוכר או מכללה לחינוך גופני או במסגרת בית ספר להסמכת מאמנים ומדריכים או כל מוסד אחר.

ב.       הכרה בלימודים קודמים במקצועות העיוניים, תינתן בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות עבורם מבקש התלמיד פטור, אינה עולה על 6 שנים.

ג.        לצורך קבלת הפטור, על התלמיד למלא טופס: "בקשה להכרה בלימודים קודמים" בצירוף מסמך רשמי בו יהיו מפורטים מקצועות הלימוד, שנת הלימודים, היקף השעות, ציונים, שם הקורס, שם המרצה ותוכנית הלימודים.

ד.       הנהלת הקמפוס תעיין במסמכים, תדון בבקשה ותחליט אם לאשר פטור או לשלול את הבקשה. כמו כן תיבדק האפשרות לזכות את התלמיד בהחזר כספי שווה ערך או באופן יחסי למקצוע שבוטל עקב הפטור.

ה.       במידה והנהלת הקמפוס החליטה לאשר פטור באי אלו מקצועות עיוניים בתחום המדעים, התלמיד יהיה חייב להשתתף בלימודי תורת הענף אשר מתקיימים במסגרת הקורס.

ו.        התלמיד יקבל הודעה בכתב מהנהלת הקמפוס לגבי החלטת ההנהלה אם לאשר את הפטור או לשלול את הבקשה לפטור.

ז.        הנהלת הקמפוס לא מתחייבת להעניק את הפטור בכל תנאי, מתן הפטור אינו אוטומטי.

 

3.      חובות לימודים

א.       התלמיד יתייצב לשיעורים העיוניים, המעשיים ולמבחני הקורס עם תעודת סטודנט ותעודת זהות.

ב.       ללא תעודת סטודנט, לא תתאפשר נוכחות התלמיד במבחנים כמו כן לא תתאפשר כניסה לקמפוס או למרכז הספורט ללא תעודת הסטודנט.

ג.        התלמיד חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למבחן הגמר או עד למועד שיקבע ע"י קמפוס הישגים. במידה ולא עשה כן, יירשם לתלמיד חוב לימודי שבלעדיו לא יוכל התלמיד לסיים את הקורס ולקבל תעודת גמר.

ד.       תלמיד אשר נרשם לו חוב לימודי, יידרש להשלימו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משנה לסיום לימודיו בקורס. במידה ולא עשה כן יחויב התלמיד ללמוד את המקצוע מחדש, כולל תשלום עבור המקצוע הספציפי.

ה.       תלמיד המעוניין להשלים חוב לימודים, יגיש טופס בקשה להשלמת חוב לימודים להנהלת הקמפוס, אל מנהל הקמפוס או לרכז הקורס בו הוא לומד.

ו.        תלמיד אשר לא סיים את הקורס בהצלחה ולו יש חובות לימודים, יהיה חייב להשלים את כל חובות הלימודים בקורס בתוך 6 שנים מיום תחילת הקורס. במידה ולא עמד בתנאי זה, יידרש ללמוד את כל הקורס מחדש.

 

4.      נוכחות בלימודים והשתתפות פעילה בשיעורים

א.       כל תלמיד יהיה חייב להיות נוכח בכל השיעורים העיוניים והמעשיים.

ב.       היעדרות משיעורים מעל 20% מסה"כ נוכחות בשיעורים ( עיוניים ומעשים )תחייב את התלמיד להשלים את שעות הלימוד שהחסיר בקורס. ללא השלמת הלימודים החסרים, לא יורשה התלמיד לגשת למבחן באותו מקצוע.

ג.        במידה והוגשו הסברים או סיבות להיעדרות, הנהלת הקמפוס תבדוק אם יש הצדקה להיעדרויות או מסיבות אחרות כגון: חתונה, מחלה, אבל, מילואים עם הצגת האישורים המתאימים.

ד.       על התלמיד להשתתף באופן פעיל ב – לפחות 80% מהשיעורים.

ה.       נוכחות בשיעורים המעשיים כוללת גם השתתפות פעילה בשיעור המעשי, אלא אם כן יש לתלמיד סיבה מוצדקת כגון: מחלה, פציעה, אחר אשר חייבת להיות מגובה באישור רפואי או אישור לכך ממנהל הקמפוס.

ו.        היעדרות מעל 20% משעות הלימוד בכל מקצוע לא תאפשר לתלמיד להבחן באותו המקצוע.

 

5.      תלמידה בהריון

א.       בעת ההרשמה לקמפוס, חייבת להודיע על כך להנהלת הקמפוס עם הצגת אישור רפואי על כך.

ב.       אם נכנסה להריון במהלך הקורס, חייבת ליידע את הנהלת הקמפוס על השינוי, כמו כן להביא אישור מהרופא, המאפשר לה להמשיך בקורס בפירוט המגבלות הכרוכים בשיעורים המעשיים.

ג.        תלמידה בהריון, לא תוכל להשתתף בשיעורים המעשיים, מלבד קורסים בהם הפעילות הגופנית היא מינורית ביחד עם אישור מהרופא המאפשר לה לקחת חלק בשיעורים המעשיים עד שלב מסוים בהריונה.

ד.       במידה ובשל הריונה התלמידה נמנעה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ – 20% , יהיה עליה להשלים את השעות שהחסירה.

 

6.      מבחנים

א.       מועדי מבחנים יפורסמו בתוכנית הלימודים ובאתר הקמפוס, באחריות התלמיד לוודא כי המבחן מתקיים במועד ובשעה כפי שפורסם מראש.

ב.       כניסה למבחן תתאפשר בהצגת תעודת סטודנט.

ג.        במהלך הבחינה לא תותר יציאה מכיתת הבחינה.

ד.       הלימודים והמבחנים בקמפוס, מתקיימים בשפה העברית, מלבד מושגים ייחודיים בתורת הענף. ( אנטומיה ופיזיולוגיה )

ה.       תלמיד שנכשל במבחן במועד ב', צריך להגיש בקשה מיוחדת למועד נוסף בכתב להנהלת הקמפוס.

ו.        תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה, יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת, דבר שכרוך בתשלום נוסף עבור הקורס בו נכשל.

ז.        במקרה בו התלמיד לא הופיע למבחן במועד א', וגם במועד ב' מסיבות מוצדקות כגון: מחלה, אבל, מילואים, חתונה ( קרבה ראשונה ) עם הצגת אישורים מתאימים, יוכל התלמיד להבחן במועד מיוחד אשר ייקבע ע"י הנהלת הקמפוס וללא תשלום.

ח.       במקרה בו התלמיד לא נבחן במועד א' ובמועד ב' מסיבות מוצדקות, יצורף התלמיד למבחן באותו מקצוע בקורס מקביל וללא תשלום, רק לאחר שהתלמיד הגיש בקשה להשלמת חוב לימודי להנהלת הקמפוס.

ט.       אם נקבע ע"י הנהלת הקמפוס כי הסיבות בעתיים נעדר התלמיד מהמבחן במועד א' ומועד ב' אינן מוצדקות, יהיה עליו ללמוד מחדש את המקצוע בו נכשל, דבר שכרוך בתשלום עבור הקורס, אז יהיה זכאי לבחינה בשני מועדים. ( מועד א' ומועד ב' )

י.        תלמיד שעבר את המבחן במועד א', ומעוניין לשפר את הציון, יכול לגשת למבחן במועד ב', הציון שהושג במועד ב' הוא הקובע.

יא.     תלמיד המעוניין לקבל הקלה במבחנים עיוניים, יידרש להביא מסמך כתוב ובו מפורט, אבחון הבעיה ע"י גורם מקצועי ( פסיכולוג, קלינאי תקשורת, מאבחן דידקטי וכד') כולל את ההמלצות.

יב.     את הבקשה ניתן להגיש לכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הלימודים בקורס השנתי, ועד שבועיים מיום פתיחת הלימודים בקורס סמסטריאלי  או בקורס מרוכז.

 

7.      ציונים

א.       ציון עובר בבחינה עיונית הוא 55 ומעלה ובבחינה מעשית הוא 65 ומעלה.

ב.       קמפוס הישגים רשאי לשנות את סף המעבר במבחנים בהתאם לדרישות מנהל הספורט.

ג.        ציוני הבחינות יפורסמו באתר קמפוס הישגים בתוך 3 שבועות מיום הבחינה.

ד.       לכל תלמיד תהיה גישה לאתר קמפוס הישגים והאחריות עליו לוודא בדיקת הציון האישי. לא ימסרו ציונים בטלפון.

ה.       בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שאותו התלמיד קיבל.

ו.        תלמיד אשר קיבל פעמיים ציון נכשל בבחינה, יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת בתשלום נוסף ורק לאחר מיכן להבחן שוב על המקצוע בו נכשל.

ז.        תלמיד שלא קיבל ציון בתוך חודש מיום הבחינה עקב אובדן הבחינה מסיבות שאינן תלויות בתלמיד, יקבל ציון 75 על אותו מקצוע, אלא אם כן התלמיד יהיה מעוניין להבחן שוב על אותו מקצוע מחדש.

 

8.      הגשת  ערעור על ציון

א.       תלמיד המעוניין לעיין בטופס מבחן עיוני, צריך להגיש טופס בקשה לצפייה במבחן להנהלת הקמפוס.

ב.       לאחר שהגיש בקשה לעיון במבחן, יוכל התלמיד לעין במבחן בנוכחות מנהל הקמפוס או רכז הקורס, תוך שבועיים לכל היותר מפרסום הציון.

ג.        על התלמיד לתאם ע"י הנהלת הקמפוס פגישה לצורך עיון במבחן.

ד.       במידה ולאחר העיון המשותף מבקש התלמיד לערער על הציון אותו קיבל, עליו להגיש למנהל הקמפוס את הערעור לא יאוחר משבועיים מיום פרסום ציון הבחינה.

ה.       את הערעור יש להגיש בכתב ובשני עותקים, עותק למנהל הקמפוס ועותק לרכז הקורס.

ו.        תוצאות הערעור תימסרנה לתלמיד ע"י מנהל קמפוס הישגים, תוך חודש מיום הגשת הערעור, התוצאות הן סופיות ולא ניתנות לערעור נוסף.

ז.        אין אפשרות לערער על ציון שניתן במבחן בעל פה ובמבחן מעשי.

 

9.      תעודת הסמכה

א.       תלמיד אשר עבר בהצלחה את כל דרישות הקורס וסיים את לימודיו בקמפוס הישגים, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.

ב.       כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על התלמיד להציג תעודה או אישור תקפים המעידים כי סיים בהצלחה קורס "עזרה ראשונה" בהיקף של 28 שעות כמתחייב על פי החוק.

ג.        הסמכה להדרכה ואימון בענפי ספורט תחרותיים בכושר גופני ובריאות ובמחול אירובי, היא בהתאם לחוק הספורט תשמ"ח 1988, תקנות הספורט תשנ"ז 1977 וחוק מכוני הכושר תשנ"ד 1994.

ד.       התלמיד זכאי לקבל מהקמפוס, אישור על לימודיו, תעודת גמר וגיליון ציונים.

ה.       התלמיד זכאי לקבל אישור לימודים אחד ולתעודה אחת בלבד. עבור כל אישור או תעודה נוספת ייגבה תשלום.

 

10.  משמעת

א.       עבירה משמעתית עלולה לגרום להשעיה מידית מהלימודים עד לבירור העניין.

עבירת משמעת לצורך התקנון תהיה:

א1. אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה, או כל נציג אחר מטעם הנהלת הקמפוס.

א2. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.

א3. פגיעה בזדון ברכוש מרכז הספורט ובקמפוס הישגים.

א4. אי ציות לכללי התנהגות קמפוס הישגים. ( נוהל, סדר, חוקי תנועה )

א5. מסירת מידע כוזב ביודעין לקמפוס הישגים.

א6. הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון בקמפוס הישגים ומחוצה לו.

א7. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן בעת תקופת הלימודים או התמחות בקמפוס הישגים ומחוצה לו.

א8. עשיית שימוש במתקני מרכז הספורט ( חדר כושר, בריכות וכד' ) ללא אישור מתאים.

 

11.  הגשת תלונה ע"י תלמיד

א.       תלמיד המבקש להתלונן כנגד קמפוס הישגים או כנגד אחד מעובדיו, יעשה זאת בכתב. את מכתב התלונה עליו להפנות למנהל קמפוס הישגים.

ב.       תלמיד המבקש להגיש תלונה כנגד תלמיד, יעשה זאת בכתב ואת המכתב התלונה יש להגיש למנהל הקמפוס.

 

12.  ועדת משמעת

א.       ועדת המשמעת תהיה מורכבת ממנהל קמפוס הישגים, רכז הקורס וחבר הנהלה נוסף.

ב.       כל תלונה שתוגש נגד תלמיד, תעלה לדיון בוועדת המשמעת.

ג.        ועדת המשמעת תתכנס בתוך שבועיים מיום הגשת התלונה לידי מנהל הקמפוס.

ד.       הנידון בוועדת המשמעת יקבל הודעה בכתב.

ה.       הנידון חייב להופיע בפני ועדת המשמעת במועד שנקבע לו על כך במכתב.

ו.        במידה והנידון לא הופיע, הוועדה רשאית לדון בתלונה בלעדיו ולהחליט כל החלטה בעניינו על אף היעדרו של הנידון מוועדת המשמעת.

 

13.  עונשים

א.       במידה ונמצא הנידון אשם באחת או יותר מההפרות שפורטו לעיל, יכולים להיות מוטלים עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים, כפי שהוחלט על פי הוועדה.

א1. התראה.

א2. נזיפה.

א3. מניעת שימוש במתקני מרכז הספורט.

א4. פסילת בחינה או פסילת עבודה.

א5. איסור לגשת לבחינה.

א6. עיכוב תעודה או אישור לימודים.

א7. הרחקה מלימודים לפרק זמן או לצמיתות כפי שיוחלט ע"י הוועדה.

א8. ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו במרמה.

א9. קנס כספי.

א10.ועדת המשמעת מוסמכת לקבוע כי אחד או יותר מהעונשים הנ"ל יהיה על תנאי.

 

14.  בריאות התלמיד

א.       תנאי לקבלה ללימודים בקמפוס הישגים – חברות בקופת חולים. כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על כך בעת ההרשמה ללימודים בטופס ההרשמה לקמפוס.

ב.       תלמיד שאינו חבר בקופת חולים לא יוכל להתקבל ללימודים בקמפוס הישגים.

ג.        תלמיד לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור ההוצאות הנלוות לטיפול רפואי או אבדן ימי עבודה אלא במסגרת ביטוח צד ג' של הקמפוס ובהתאם לתנאי הביטוח.

ד.       במידה וחל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו של קמפוס הישגים, עליו להודיע על כך בכתב וללא דיחוי לרכז הקורס ולמדור רישום וקבלה.

 

15.  דיווח על תאונה

א.       תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי קמפוס הישגים או בעת פעילותו במרכז הספורט, נדרש לדווח מידית על פגיעתו לרכז הקורס או למדריך באותו השיעור.

ב.       רכז הקורס או המדריך אשר קיבל את הדיווח, חייב למלא דו"ח תאונה תוך 24 שעות משעת הפציעה, את הדו"ח עליו להעביר לאלתר להנהלת הקמפוס.

ג.        במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו"ח תאונה על ידי מנהל הקמפוס.

 

16.   הגשת עזרה ראשונה

א.       קמפוס הישגים אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה.

ב.       האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

 

17.   שירותים נוספים בסל הקורס לתלמידים

א.       כרטיס סטודנט: יקבל תלמיד אשר התקבל לקמפוס ללימודים באחד הקורסים, תעודה אשר מאפשרת לתלמיד, שימוש בשירותי הקמפוס כגון: השאלת ספרים מהספרייה על פי התקנון, רכישת תו חניה, שימוש במכונת צילום תמורת תשלום, כניסה למרכז הספורט לפי ימים ושעות שיפורטו בחוזר הקורס.

 

18.   ניקיון ושמירה על ציוד הקמפוס

א.       התלמידים יקפידו על ניקיון הכיתות ו/או האולמות ועל שלמות ותקינות הציוד בהן.

ב.       אסור בשום אופן לאכול או לשתות בכיתות. דבר זה מהווה הפרת נוהל ועבירת משמעת.

 

19.   הסדרת שכר הלימוד

א.       התלמיד חייב להסדיר את תשלום שכר הלימוד במלואו לפני פתיחת הקורס.

ב.       הסדרת שכר הלימוד במלואו הינה תנאי הכרחי להבטחת מקום בקורס ולקבלת תעודת סטודנט.

ג.        תלמיד המבקש לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, יוכל לעשות זאת ובתנאי שהתשלום האחרון יהיה לא יאוחר מתום מועד הקורס.

ד.       במידה ולא עשה כך, התלמיד לא יהיה זכאי לקבל את תעודת ההסמכה/השתתפות בקורס, עד להסדרת התשלום האחרון של שכר הלימוד.

ה.       תלמיד שהוא בעל חוב לימודי המבקש להשלים את חובותיו, יחויב בתשלום.

ו.        עבור לימודים נוספים כמו: ימי עיון, השתלמויות, סדנאות וכד' שאינם כלולים בחובותיו של התלמיד באותו המקצוע, יחייבו את התלמיד בתשלום נוסף שיקבע ע"י הקמפוס.

 

20.   דמי רישום

א.       מועמד ללימודים בקורס שהוזמן למבחן כניסה ו/או לוועדת קבלה ולא הופיע, תבוטל הרשמתו ודמי הרישום לא יוחזרו לו.

ב.       מועמד שניגש למבחני כניסה לקורס אך לא התקבל, יקבל על כך הודעה בכתב מהקמפוס ולא יהיה זכאי להחזר דמי הרישום.

 

21.   החזר כספי עקב ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

א.       תלמיד המעוניין לקבל החזר כספי עקב ביטול הרשמה או הפסקת הלימודים, יעשה זאת בכתב וימסור את המכתב למנהל הקמפוס.

ב.       חישוב ההחזר  הכספי לצורך העניין יעשה מיום הודעת התלמיד על הפסקת לימודיו בכתב.

ג.        טבלה לחישוב החזר כספי

מועד קבלת המכתב על הפסקת לימודים

מהתלמיד

החזר כספי באחוזים מסה"כ שכר ששולם עבור הקורס שבוטל

 

עד 14 יום מתחילת ההרשמה ללימודים

 

התלמיד יחויב בסכום של 100 שקלים

 

לאחר  14 יום  מתחילת ההרשמה                                   

 

95% משכר הלימוד

 

לאחר חודש  מתחילת הלימודים                        

 

75% משכר הלימוד

 

לאחר  חודשיים מתחילת הלימודים

 

50% משכר הלימוד

 

לאחר שלושה חודשים מתחילת הלימודים        

 

אין החזר כספי

 

ד.       לגבי קורס הנמשך  שלושה סמסטרים בו התלמיד מבקש לבטל את לימודיו, ההחזר הכספי יחושב  לפי הטבלה הבאה:

מועד קבלת המכתב על הפסקת לימודים

מהתלמיד

החזר כספי באחוזים מסה"כ שכר ששולם עבור הקורס שבוטל

 

עד 14 יום מתחילת ההרשמה ללימודים

 

התלמיד יחויב בסכום של 100 שקלים

 

לאחר  14 יום מתחילת ההרשמה

 

95%  משכר הלימוד

 

תחילת  ובמהלך הסמסטר הראשון          

 

66% משכר הלימוד

 

תחילת ובמהלך הסמסטר השני

 

33% משכר הלימוד

 

תחילת ובמהלך הסמסטר השלישי            

 

אין החזר כספי

ה.       תלמיד שלימודיו הופסקו עקב  עבירות משמעת , יחויב במלוא שכר הלימוד ללא קשר למועד הפסקת הלימודים.

ו.        בכל מקרה של החזר שכר לימוד ששולם, לא יתווספו להחזר הצמדה או ריבית כלשהן.

ז.        בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור ציוד, ספרות, תוכנות מחשב או כל דבר אחר הנלווה לקורס אותו רכש התלמיד מהקמפוס לצורך לימודיו בקורס.

ח.       ההחזר הכספי יבוצע באמצעות הדואר בתוך 60 יום מתאריך קבלת המכתב על ביטול ההרשמה.

ט.       ההחזר הכספי יהיה מחושב מתוך סך כל החיוב השנתי ובהתאם לסכום ששולם בפועל.

 

22.   בקשה להנחה בשכר הלימוד

א.       את הבקשה להנחה בשכר הלימוד, יש להגיש בכתב למנהל  קמפוס הישגים עד שבועיים ממועד פתיחת הקורס.

ב.       יש לרשום את הפרטים האישיים ומסמכים רלוונטיים המעידים על זכאות להנחה לפי אחד הסעיפים בפרק 23 ( זכאים להנחה בשכר לימוד )

ג.        ההנחה תאושר ע"י מנהל קמפוס הישגים בלעדית ועל פי התקנון.

ד.       בכל מקרה לא תהיינה כפל הנחות !!

23.  זכאים להנחה בשכר הלימוד

א.       בני משפחה  מקרבה ראשונה הלומדים באותה שנת לימודים בקורסים בקמפוס הישגים, תינתן הנחה של 10% משכר הלימוד לאחד מבני המשפחה הלומד בקורס עם העלות הנמוכה מבין הקורסים.

ב.       מנויי מרכז הספורט יזכו להנחה של 10% משכר הלימוד בקורס.

ג.        סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון יזכו להנחה של 10% משכר הלימוד בקורס.

ד.       שחקני אס"א (פעילים באותה השנה) יזכו להנחה של 10% משכר הקורס.

ה.       ספורטאים הפעילים בקבוצת כדורגל, כדורסל, כדורעף, או כל ספורט תחרותי שלא מתחת לליגה השנייה בישראל, יזכו להנחה של 10% משכר הלימוד.

ו.        חיילים בשירות סדיר יזכו להנחה של 10% משכר הלימוד.

ז.        תלמיד שסיים קורס ראשון ומעוניין להירשם לקורס שני, שלישי והלאה, יזכה להנחה של 10% משכר הלימוד.

ח.       בכל מקרה גובה ההנחה לא יעלה מעל 750 שקלים.

 

24.   ועדת חריגים

א.       מי שאינו משתייך לאף אחת מהקטגוריות המפורטות בפרק 23 ובכל זאת מעוניין לקבל הנחה בשכר הלימוד מכל סיבה אחרת , יכתוב מכתב בקשה למנהל קמפוס הישגים עד 30 יום לפני פתיחת הקורס.

ב.       עינינו ידון בוועדת חריגים אשר תעיין במכתב בצירוף מסמכים ו/או אישורים כלשהם ותחליט בעינינו אם לאשר את ההנחה או לא לאשר.

ג.        תוצאות ההחלטה של ועדת חריגים תימסרנה לתלמיד ע"י מנהל הקמפוס, שבועיים לפני פתיחת הקורס, על מנת שהתלמיד יוכל להסדיר את תשלום שכר הלימודים בזמן.

ד.       ועדת חריגים תהיה מורכבת ממנהל קמפוס הישגים, מנכ"ל מרכז הספורט וחבר הנהלה נוסף.

 

25.   ועדת קבלה

א.       תלמיד שנרשם לקורס בקמפוס הישגים, יצטרך לעבור את שלבי המיון והקבלה לקורס הספציפי אליו נרשם.

ב.       לכל קורס תהיה ועדת קבלה מקצועית אשר תכלול את מנהל הקמפוס ורכז המקצועי של הקורס הספציפי.

ג.        התלמיד יצטרך לעבור את שלב המיון הכולל מבחן כניסה לקורס הדורש ידע מינימאלי והתמצאות בתחום הקורס אליו נרשם.

ד.       לאחר מבחני הכניסה, התלמיד יעבור ראיון קבלה עם רכז הקורס ומנהל הקמפוס אשר יקבע סופית את מידת התאמתו לקורס.

ה.       במידה והתלמיד התקבל לקורס, ייגש להסדיר את התשלום עבור הקורס.

                 קמפוס הישגים מאחל הצלחה לכל התלמידים