$$News and Reports$$

12 דצמ' 2022

​​​​​​​​​

רשאים להגיש מועמדותם מי שסיימו בהצלחה תואר ראשון במוסד אקדמי מוכרהשלימו את חובות האנגלית כשפה זרה בתואר הראשון, ושואפים להיות מנהיגי העתיד בגופים ציבוריים ממשלתיים ומוניציפליים, בארגונים פרטיים וארגונים ללא מטרות רווח. במידת הצורך, תיבחן התאמת המועמד.ת למחלקה בסדנת מיון.

בשיקולי הקבלה תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מנהיגותי וניהולי מעשי.​

המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית הינה חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ולפיכך מדגישה בתכנית הלימודים את לימודי הניהול ואת נקודות ההשקה שבין הסקטור הציבורי לסקטור העסקי

תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומי ניהול, כלכלה, קבלת החלטות וניתוח מדיניות ציבורית. שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה יתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי והמוניציפאלי ובמגזר העסקי.

תכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנויות חשיבה תיאורטיות ומערכתיות, החיונית לניהול מיטבי, לצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות, יכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המחקר בתחום הניהול, הכלכלה והמדיניות הציבורית. 

התקשרו אלינו לטלפון 086472251 או למייל  fom.ppmsc@bgu.ac.il​