$$News and Reports$$

04 אפר' 2022

פרס האיגוד הבינלאומי למדע האזור , הסניף הישראלי, למאמר מצטיין במדע האזור לחוקרים צעירים הוענק אמש לדוקטורנטית אביב שטרן על המאמר:

 

Energy-efficiency policies targeting consumers may not save energy in the long run: A rebound effect that cannot be ignored

שפורסם ב -  Energy Research & Social Science

את אביב מנחים ד"ר אופיר רובין מהמחלקה לניהול ומדיניות ציבורית וד"ר סתו רוזנצוויג מהמחלקה לניהול.  

​"בבסיס הבחירה  של ועדת השיפוט צוין כי המחקר עוסק בפרדוקס מעניין מעולם הכלכלה האקולוגית (Rebound Effect) ולתוצאותיו השלכות חשובות על הבנה של המדיניות הקיימת והנדרשת בעידן שבו החברה הגלובלית נאבקת על שמירה והגנה  על הסביבה האקולוגית העבודה המתודולוגית מטפלת באופן יעיל באתגר שמציבים הנתונים האמפיריים העומדים לרשות החוקרים."

     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629622001049?via%3Dihub​​


אביב, כל הכבוד!