Header's Logos.bmp

עתידים "צוערים לשלטון המקומי"

לשיפור השירות המקומי והציבורי בישראל
 
רציונל:
תכנית 'עתידים-צוערים לשלטון המקומי' הינה תכנית הפועלת לשיפור פני המגזר הציבורי והמוניציפאלי בישראל, על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות וניהול מקצועי בתחומי המינהל הציבורי. התכנית מיועדת לצעירים ולצעירות מוכשרים, בעלי מוטיבציה להשפיע, מאזורי פריפריה גיאוגרפית וחברתית, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית ומצוינות חברתית על מנת להביא לשיפור איכות השלטון הציבורי והמוניציפאלי במדינת ישראל ובכך להוביל להקטנת פערים חברתיים וכלכליים בין הפריפריה למרכז.
 
הצורך:
תכנית עתידים צוערים לשלטון מקומי קמה בזכות שיתוף פעולה בין משרד הפנים, המרכז לשלטון מקומי, אגף תקציבים שבמשרד האוצר ועמותת 'ידידי עתידים' אשר זיהו את צורך בטיוב ההון האנושי ברשויות המקומיות בדגש על הפריפריה. הצורך נובע ממספר אתגרים איתן מתמודדות הרשויות המקומיות בישראל בעיקר ביישובים בעלי מאפיינים סוציו אקונומיים נמוכים:
 
  1. תלות כמעט מוחלטת בשלטון המרכזי המשפיעה על כלל תפקודי הרשות
  2. קיצוצים בתקציבי  השלטון המקומי והעלאת תחומי האחריות של השלטון המקומי
  3. צורך בקידום והרחבת הפוטנציאל של מנהיגות מקצועית ברשויות המקומיות בעיקר באלו המרוחקות מהמרכז
  4. העדר משאבי פיתוח חיצוניים
  5. קושי בגיוס כוח אדם איכותי בעל הכרות וידע עם התרבות הפוליטית המקומית
 
התוכנית:
תוכנית עתידים "צוערים לשלטון המקומי" החלה את פעילותה בשנת הלימודים תשע"ב והיא מהווה המשך לתוכנית עתידים המצליחה "צוערים למנהל הציבורי". מדי שנה מגויסים לתוכנית כ-25 צוערים ברובם בני ובנות הפריפריה בעלי מתאם קבלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. 
כל סטודנט בתוכנית לומד לתואר ראשון בפקולטה לניהול או מדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון במחלקות כלכלה, פוליטיקה וממשל, גיאוגרפיה, ניהול וחינוך

 תכנית ההכשרה אורכת כ-3 שנים אשר לאחריהם יעבדו הבוגרים במשרות מובילות ברשויות מקומיות נבחרות בפריפריה  בדגש על הנגב והגליל.
סטודנטים אשר יתקבלו לתוכנית ייהנו ממלגת לימודים מלאה, מלגת קיום חודשית במשך עשרה חודשים בשנה, תוכנית הכשרה איכותית והשמה בסיום תהליך ההכשרה, בתפקיד משמעותי באחת מהרשויות המקומיות בפריפריה. הסטודנט מצידו מתחייב לעבודה של 4 שנים ברשות מקומית פריפריאלית, או אשכול רשויות מקומיות פריפריאליות המופיעים בסל הרשויות המוגדר מדי שנה על ידי משרד הפנים.
  
תהליך ההכשרה:
התכנית מממשת שתי מטרות: הקניית ידע ומיומנויות רלוונטיים למשרת ציבור ובניית קבוצת מנהיגות בעלת זהות ונורמות מובחנות ייעודיות לשירות בשלטון המקומי.
תכנית ההכשרה מכילה בתוכה שלושה צירי עשייה מרכזיים: ציר אקדמי במסגרתו לומדים הצוערים חטיבה אקדמית במדיניות ציבורית, ציר אישי וקבוצתי אשר בתוכו רוכשים הצוערים מיומנויות אישיות וחברתיות וציר מקצועי שהוא ציר הליבה. לכל אחד מהצירים המרכזיים של התכנית ערך רב שכן הם מקנים לצוערים כלים וידע מהותי.
  
 
ציר אקדמי
ציר מקצועי
ציר אישי וחברתי
תואר ראשון אינדיבידואלי  באוניברסיטת בן גוריון במדעי החברה/רוח בדגש על     
כלכלה/ פוליטיקה וממשל/ גאוגרפיה/ניהול/ חינוך. כחלק מהתואר תלמד הקבוצה חטיבה ייחודית במנהל ומדיניות ציבורית בהיקף של 28 נ"ז.
לימוד מעמיק של עבודת השלטון המקומי ויחסיו עם השלטון המרכזי. ציר זה יכלול עבודות חקר של הסטודנטים, פרקטיקום ברשויות, ובמשרדי הממשלה, הרצאות של אנשי מקצוע, סמינרים בשלטון מקומי ועוד.
פיתוח תכונות המנהיגות אצל כל אחד מהפרטים תוך יצירת רשת עמיתים בעלת השפעה מערכתית. ציר זה יכלול סדנאות אימון אישי וקבוצתי, שיחות אישיות וליווי אישי ועוד.
 
 
New Bitmap Image.bmp 
 
השמה ברשויות המקומיות בתפקידים משמעותיים
 

___________________________________________________________________________________________
 עמותת ידידי עתידים (ע"ר) ברקת 11 (בית קארו) ת.ד. 12179 הרצליה פיתוח 46733 טל': 09-9505027 פקס: 09-9505028
www.atidim.orgכתובתנו באינטרנט: