להלן נושאי עבודות הגמר שנכתבו על ידי סטודנטים ובוגרים במחלקה. את כל העבודות ניתן למצוא בספריית אוניברסיטת בן גוריון.

* הבדלים במאפיינים ובמניעים בין מתנדבים מקוונים לבין מתנדבים בהתנדבות מסורתית

* מדיניות הטיפול של ממשלת ישראל בתופעת הסחר בנשים למטרת זנות

* ניידות עובדי הייטק בין מרכז לפריפריה

* השפעת המבנה הממשלתי-קואליציוני על תקציב המדינה

* השתתפות עובדים בתהליך קבלת החלטות במקום עבודתם

* חובותיהם וכללי התנהגותם של נבחרים במגזר הציבורי שאלת ניגוד עניינים

* מדיניות ציבורית ופוליטיקה אלטרנטיבית בקליטת מהגרים

* ביצועי ארגון ההצלה הלאומי מגן דוד אדום בישראל-ניתוח עמדת עובדי מגן דוד אדום ישראל

* פערים כלכליים אזוריים ברמת התיעוש והמדיניות לצמצום

* השקפת זאב ז'בוטינסקי ביחס למיעוט הערבי בארץ ישראל כדגם למדיניות

* החרם למען השבת: צרכנות ודת כאסטרטגיה פוליטית

* בין תרומה והתנדבות: השוואת מאפייני הזהות והמניעים של תורמים ומתנדבים במסגרת פורמאליות

* הכל ערכים- " השפעת ערכים על נכונותם של סרבנים ומשתמטים" לבצע שירות אזרחי

* השפעת משתנים ארגוניים והשפעה סביבתית נתפסת על דפוסים של שיתופי פעולה בין ארגוני המגזר השלישי בישראל

* קהיליות עסקים בעולם הערבי ותהליך השלום: מצרים, ידרן והרשות הפלסטינית

* הקשר בין אי שוויון בהכנסות בריאות

* תפקיד נבחר הציבור בשלטון המקומי- מרכיבים, חסמים והשפעות

* שיטור בחברות רב תרבותיות- המקרה של הבדואים והמשטרה

* הון חברתי ומעורבות בארגוני המגזר השלישי: מעורבות הורים בבתי ספר דמוקרטיים

* הרגלי צריכה וחיסכון בקרב עולי ברה"מ

* התגברות על "כשל התיאום" ככלי לפיתוח כלכלי של הנגב.

* מדיניות הממשל הפתוח ואמון הציבור במוסדות השלטון במדינת ישראל.

* מידת יעילותן של תוכניות הבראה ברשויות המקומיות בישראל.

* תפיסת העתיד ( future time perspective) והעדפת סיכון (risk preference) כניבוי מוטיבציה ללמידה והמשך ללימודים אקדמיים.