​​תקנון התנסות מחקרית

העבודה בהתנסות מחקרית המהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר "דוקטור לרפואה".
הצעה מאושרת הינה אחד התנאים לקידום משנת הלימודים החמישים לשישית (ראה נוהל קידום והערכה).
מדריך ראשי ישמש בעל תואר 
MD , PHD , מדרגת מרצה בכיר ומעלה. כמו כן המדרי יכול להיות מכל פקולטה וכל אוניברסיטה בארץ.  

ניתן לבחור באחד מהתחומים הבאים בעבודה בהתנסות מחקרית:

א. מחקר במדעי היסוד.
ב. מחקר קליני.
ג. פיתוח כלים או שיטות בתחום קליני, מחקרי או חינוכי.
ד. סקירה ביקורתית (
Meta -analysis) של נושא מוגדר.

    4.1 ההצעה תוגש לועדה להתנסות מחקרית אשר דנה בהצעות.

  הליכי אישור ההצעה בהתנסות המחקרית :

 

             4.1.1   הסטודנט יציע נושא לוועדה להתנסות מחקרית במהלך השנה ג' אם נושא המחקר הוא בתחום מדעי יסוד או בשנה ג,ד' אם נושא המחקר הוא קליני. (ראה טפסים למטה)​ 

             4.1.2  ההצעה תכלול את הרקע המדעי לנושא המוצע, מטרות העבודה, תכנית ביצוע שכוללת שיטות, נבדקים, חומרים, מסקנות אפשריות, הגדרת חלקו של הסטודנט בביצוע העבודה ורשימת ספרות רלבנטית.

             4.1.3  הועדה תדון בהצעה, תבקש תיקונים או תדחה את ההצעה.

             4.1.4  לא יאושר נושא זהה לסטודנטים שונים. כמו כן, לא תאושר עבודה קבוצתית.

             4.1.5 ההצעה הכתובה תוגש ב-13 עותקים בלויווי הטופס היעודי.

             4.1.6 סטודנט שהצעתו לעבודה בהתנסות מחקרית לא אושרה עד תחילת שנה ו לא יוכל להמשיך את לימודיו.

             4.1.7  הוועדה להתנסות מחקרית תדאג למתן תשובה ראשונית על ההצעה לא יאוחר מ-3 חדשים מיום ההגשה. סגן דיקן בית  הספר לרפואה רשאי לתת ארכה לסטודנט שלא קיבל תשובה במועד, לאחר תאום עם יו"ר הועדה להתנסות מחקרית.

             4.1.8  ביצוע ההתנסות המחקרית ייעשה בזמנו החופשי של הסטודנט, ו/או כחלק מהזמן המוקדש לאלקטיב.

 

4.2 הליכי הגשת עבודה בהתנסות מחקרית:

העבודה בהתנסות מחקרית תוגש לוועדה שסוקרת, דנה מבקשת תיקונים/מאשרת את העבודות.


 

             4.2.1  את העבודה יש להגיש עבודה בפורמט של מאמר על פי הנחיות שיפורסמו )ראה נספח "הנחיות לכתיבת עבודת גמר בפורמט מאמר"(. יש להגיש את עבודת המאמר בשפה האנגלית )במקרים מיוחדים יינתן אישור הגשה בעברית(.​

             4.2.2  ניתן להגיש עבודה המתארת תיאור מפורט של המחקר ותוצאותיו גם אם התוצאות אינן מאשרות את ההנחות או ההשערות שביסוד העבודה.

             4.2.3  סטודנט יהיה רשאי להגיש מאמר שהתקבל לפרסום במקום עבודה, אם הוא מופיע בו כמחבר ראשון, ובתנאי שהמחקר המתפרסם עבר אישור הועדה בטרם עשייתו. במקרה זה יצוין במאמר כי העבודה בוצעה כחלק מהדרישות לקבלת התואר MD.

             4.2.4  העבודה תוגש ב-1 עותקים מודפים, עותק אלקטרוני, והצעה מאושרת.

             4.2.5 תלמיד לא יוכל להתחיל סטאג' אלא לאחר אישור סופי של העבודה.

             4.2.6  עבודות מצטיינות יפורסמו באתר הפקולטה.

 ​

 ​