חברי סגל יקרים שלום רב,
 
 
הנדון: הליך הקידום האקדמי לקלינאים
 
הליך הקידום האקדמי הינו הליך מורכב הכולל מספר שלבים הקשורים זה בזה.  כדי לזרז ולפשט את ההליך יש צורך בשיתוף פעולה והקפדה על ההנחיות אשר מפורטות במסמך (ההנחיות ואמצעי העזר נמצאים באתר הקידום האקדמי של הפקולטה למדעי הבריאות)
 
דרגות אקדמיות
1.      מדריך
2.      מרצה
3.      מרצה בכיר
4.      פרופ' חבר
5.      פרופ' מן המניין
 
מסמך זה לא ידון במינוי מדריך המוענק ע"י הדיקן
 
הליך הקידום:
1.      הקידום האקדמי מתבסס על תרומת המועמד לשירות, להוראה ומחקר. להלן שלבי הליך הקידום כפי שנקבעו ע"י הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב:  החלטת מנהל המחלקה / חטיבה על פתיחת הליך קידום ובעקבותיה דיון בוועדת קידום חטיבתית הבודקת עמידה בקריטריונים לקידום.
2.      יו"ר החטיבה שולח מכתב המלצה לסגן דיקן לקידום אקדמי /דיקן לפתיחת הליך הקידום בליווי המסמכים הנדרשים *
3.      סגן הדיקן לקידום אקדמי/דיקן  יבדוק התאמת המועמד לקידום .
4.      לגבי דרגת מרצה :ישלחו בקשות לשלושה ממליצים מתוך המוסד  ולשני ממליצים מחוץ למוסד. בנוסף ,תתקבל הערכת הוראה מס. דיקן להוראה .עם קבלת המכתבים, החומר יועבר לאישור הדיקן והרקטור לקבלת מינוי הדרגה האקדמית
5.      לגבי דרגות מרצה בכיר ומעלה: במידה והמועמד עומד בקריטריונים ישלחו ע"י סגן  הדיקן שני מכתבי "גישוש''  אשר הינם בקשה למכתבי המלצה לקידום. הממליצים: אחד  מהארץ ואחד מחו"ל.
6.      תתקבל הערכת הוראה מס. דיקן להוראה
7.      תתקבל הערכת שירות ממנהל המרכז הרפואי בו עובד המועמד (מדרגת פרופ' חבר ומעלה)
      עם קבלת מכתבי ההמלצה (מכתבי הגישוש) והערכה , יחליטו סגן הדיקן לקידום אקדמיוהדיקן  על הגשת המועמד לדיון בפני ועדת המשנה 
      למינויים רפואית.       
      החלטה של ועדת  המשנה על המשך הליך הקידום תביא להקמת ועדה מקצועית אשר תדון בקידום המועמד.
      (הועדה המקצועית מורכבת מ 3-4 חברים, בראשה יו"ר אשר הינו חבר בסגל הפקולטה למדעי הבריאות וחבריה האחרים ממוסדות אקדמיים
      אחרים בארץ. אחד מחברי הועדה מומחה בתחום ההתמחות של המועמד לקידום)   
      חברי הועדה המקצועית יקבעו שמות ממליצים (6-8) מן הארץ ומחו"ל .            
8.      המשרד לקידום אקדמי יפנה לממליצים כדי לקבל מכתבי המלצה עבור המועמד.
9.      עם קבלת כל המכתבים , חברי הועדה המקצועית יתכנסו לכתוב את דו"ח הועדה.
10.  דו"ח הועדה המקצועית יועבר לוועדת המינויים העליונה  הרפואית לטיפול ואישור.
 
דיווח למועמד
המועמד יקבל דיווח על ההליך בשלבים הבאים של הליך קידום (עם העתק ליו"ר החטיבה)
1.  החלטה  על פתיחת הליכים לקידום אקדמי לאחר קבלת המלצת יו"ר החטיבה , קבלת כל המסמכים הדרושים (*) והחלטת סגן הדיקן והדיקן
    להתחיל בהליך.
2.  לאחר ישיבת ועדת המשנה
3.  לאחר קבלת סיכום הועדה המקצועית
4.  לאחר ישיבת הועדה העליונה
 
*המסמכים הנדרשים להגשה לקידום אקדמי
1.מכתב יוזם של ראש החטיבה
2.מכתב של הממונה הישיר
3.טופס לקידום אקדמי – ימולא ע"י הממונה הישיר
4.צילום תעודת מומחה
5.קורות חיים ורשימת פרסומים בהתאם להנחיות בקובץ וורד
6.צילום דף ראשון של כל מאמר
7.צילום 5 מאמרים מלאים לדרגת מרצה בכיר,
   צילום 5 מאמרים מלאים לדרגת פרופ' חבר+ תקציר של המאמרים (לפי ההנחיות הכתובות בקווים המנחים)            
   צילום 10 מאמרים מלאים לדרגת פרופ' מן המניין + תקציר של המאמרים (לפי ההנחיות הכתובות בקווים המנחים)
8.אישורים למאמרים שלקראת פרסום
9.יש לציין Journal impact factor (IF) , Journal ranking (JR) , Hindex (Herfindahl index), ,CI(citation index)  Q (Quartile in Category) , ליד כל מאמר.
10.תיק הישגי הוראה + יחידות הוראה בקבצי וורד
11. רשימת הממליצים תועבר למשרד לקידום אקדמי ע"י ראשי חטיבות כמפורט :
לדרגות מרצה בכיר, פרופ' חבר ופרופ' מן המניין : רשימה של 1-2 ממליצים מהארץ ו 1-2 ממליצים מחו"ל – בלתי תלויים    
רשימה מוצעת של 4-5 חברי ועדה מקצועית (מדרגת מרצה בכיר ומעלה)
לגבי דרגת מרצה: 2 ממליצים מחוץ למוסד ו 3 ממליצים מהמוסד-בלתי תלויים    
12.טופס ניקוד – ימולא ע"י ראש החטיבה
13.טופס מועמד לקידום
 
לנוחיותכם, הטפסים  נמצאים להורדה באתר.
 
 
עם פתיחת השנה האקדמית הבאה עלינו לטובה , ברצוננו לאחל שנה טובה ועשייה פורייה ומוצלחת .
 
 
בברכה,
 
יעל חיימוביץ
מרכזת לקידום אקדמי
 
 
פרופ' דורון זגר
סגן דיקן לקידום אקדמי