הפעולהמועדתוצרים
בחירת מנחהעד תום הסמסטר הראשון ללימודים כתלמיד מן המנייןמילוי והחתמת המנחה שהוא אכן מוכן להנחות את התלמיד הגשה לפקולטה

הגשת הצעת המחקר

 

לא תתאפשר הגשת הצעה מקוצרת לפקולטה ללא הגשת ההצעה המלאה למחלקה.

עד תום שנת הלימודים הראשונה כתלמיד מן המניין
  1. הצעה קצרה לפקולטה - אישור מנחה, אישור ועדת הוראה והגשה לפקולטה (עד שני עמודים)
  2.  הצעה מפורטת למחלקה – אישור מנחה והגשה לוועדת הוראה (רצוי לפחות 30 עמודים).
הצגת הצעת המחקרשני מפגשים מרוכזים, בתאום עם אחראי הסמינריםלהגיש לאחראי הסמינרים פלייר שכולל תקציר (חצי עמוד) ותמונה, ומצגת של כ15 דקות
הגשת עבודת המחקרבתום הלימודים (שנתיים לאחר התחלה כתלמיד מן המניין. עבור תלמיד פנימי – תלמיד חיצוני ניתן לדחות באישור ועדת הוראה).חיבור התיזה – ראה הנחיות לגבי הפורמט אישור המנחה וועדת הוראה – הגשה לפקולטה
הגנה על התיזהנקבע בתאום עם המנחה והבוחניםמצגת ההגנה
תיקון התיזהבהתאם לציון והגנה על התיזהתזה מתוקנת - להגיש לאישור המנחה, אישור הבוחנים (אם צריך)​​, אישור ועדת הוראה, הגשה לפקולטה
הצגת התיזהכנס תלמידי תואר שני, בתאום עם אחראי הסמינריםלהגיש תקציר לאחראי הסמינרים