بروفسور تسفي هكوهين 2010 - 2018


بروفسور جيمي وبنبلط 2002 – 2010

بروفسور ناحوم فينچر 1994 – 2002

بروفسور دوڤ بهات 1990 – 1994

بروفسور أبراهام تمير 1986 – 1990

بروفسور حاييم ايلتا 1984 – 1986

بروفسور دافيد وولف 1979 – 1984

بروفسور موشيه روزن 1974 – 1979

بروفسور تسفي فيلاح 1973 – 1974

بروفسور حاييم حناني 1970 – 1973