​​מכאן מפרסם מאמרים מקוריים בחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית שטרם ראו אור בבמה אחרת. אם נמסרה  במקביל גרסה כלשהי של המאמר לכתב עת נוסף, או אם התפרסמה או עומדת להתפרסם גרסה דומה במקום אחר, על המחבר/ת להודיענו על כך בעת משלוח המאמר.

כל המאמרים עוברים תהליך שיפוט של חברי המערכת ושל קוראים מומחים. 


להלן הנחיות להגשת מאמרים לשיפוט:

•  היקפו של כל מאמר יהיה לא פחות מ־ 7,000 מילים ולא יותר מ־ 14,000 מילים.

•  המאמר יכלול הערות שוליים ממוספרות, ובהן ישולבו כל מראי המקום הרלוונטיים. רישום ההפניות הביבליוגרפיות יהיה במתכונת הגיליון האחרון של כתב העת. אין לצרף רשימה ביבליוגרפית.

•  המאמר יישלח בדוא"ל בקובץ word בגופן David, גודל אות 12 וברווח 1.5 בין שורה לשורה.

•  למאמר יצורפו תקציר (באנגלית), פרטים ביוגרפיים (בעברית ובאנגלית), פרטי התקשרות וציון שיוך אקדמי/ מקצועי/ אחר של המחבר/ת.


מחברים שמאמריהם יפורסמו יקבלו עותק אחד מהגיליון שבו הופיע המאמר.

כתובת לשליחת מאמרים: mikan@post.bgu.ac.il