WorkProc.png


לנהלי עבודה – לחצו כאן

 

מסלול ירוק
חוקרים ו/או עובדי הסגל הטכני של הפקולטה למדעי ההנדסה אשר ייפנו לבית המלאכה לקבל סיוע בעבודות "קטנות"
(עבודה קטנה הינה עבודה הדורשת עד 30 דקות עבודה), יקבלו שירות מידי.

השירות מותנה במכונה זמינה או בעובד בית מלאכה פנוי, אשר יודע לבצע את העבודה הנדרשת.

במקרים אלו לא יידרש רישום, מילוי טפסים ותיאום תור עם מזכירת בית המלאכה.

לצורך ביצוע עבודות אלו, הפונים רשאים להגיע לבית המלאכה  בין הימים ראשון עד חמישי בין השעות 08.30 עד 12.00 ובין השעות 13.00 עד 15.30.

הפניות יופנו למנהל בית המלאכה. בזמן היעדרות מנהל בית המלאכה יופנו הפניות לממלא מקומו.