$$Events$$

07 מאי
12:30
- 16 יול'
14:00

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
קמפוס שדה בוקר
בניין 23
או באופן מקוון (בהתאם להנחיות)

​​​

סמינר חוקרים שבועי​​ 

בימי שלישי בשעות 14:00-12:30

​במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה-בוקר


 07.05.24​ פרופ' זוהר שגב | תמיכה, התנגדות וביקורת: סוגיית הפצצת מחנה ההשמדה אושוויץ לאור מסמכים חדשים

 28.05.24​ פרופ' רענן ריין | לא עוד: הגנה יהודית בדרום אמריקה


 04.06.24​ ד"ר יופי תירוש | הסכמה להפרדה בין המינים בחברה ליברלית רב תרבותית

 18.06.24​ פרופ' אמיר גולדשטיין | גח"ל לנוכח המיתון (1967-1966): מבט על הזווית הכלכלית חברתית בתולדות הימין                    הישראלי.


 25.06.24​ ד"ר אדם צחי | הלם קרב בקולנוע התיעוד הישראלי 2020-1988.


 09.07.24​ פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן | ציונות מבטן ומלידה: על ילודה, מניעתה ועידודה בישוב בראשית המדינה

 16.07.24​ ד"ר טלי תדמור-שמעוני | חיבקתי, ליטפתי, כל הזמן חייכתי - טיפול באחר כאמצעי להתמודדות: תובנות של                    מורים ניצולי שואה.


עדכונים וקישורים יישלחו לרשימת התפוצה מדי שבוע בסמוך למועד ההרצאה.
להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון.

טלפון: 08-6596936 דוא"ל: bgi@bgu.ac.il

רכז אקדמי: ד"ר מאיה מארק​​​​