$$Events$$

17 מאי 2022
12:30
-14:00

חדר הסמינרים
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
מדרשת בן גוריון

​​​

בימת שדה בוקר, סמינר חוקרים שבועי. ההרצאה השבוע:

ד"ר חבצלת יהל וד"ר אמיר גלילי: שבילים לאומיים, היבטים משפטיים, תכנוניים והיסטוריים (מחקר בשיתוף ד"ר רחל קטושבסקי ועו"ד נועה רייכל)

המפגשים יתקיימו בנוכחות או באופן מקוון בהתאם להנחיות.
עדכונים וקישורים יישלחו לרשימת התפוצה מדי שבוע בסמוך למועד ההרצאה.
להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון: bgi@bgu.ac.il | 08-6596936