$$Events$$
07 יונ' 2020
17:00
-19:00

​​הקתדרה לעתודה מדעית בחקר החברה בישראל ע"ש מיכאל פייגה
מתכבדת להזמינכם להרצאה השנתית ע"ש ד"ר מיכאל פייגה*
*הרצאה מקוונת

יום ראשון, ט"ו בסיוון תש"ף, 7 ביוני 2020
בשעות 19:00-17:00

קישור להרצאה ב-ZOOM »

מיכאל פייגה

מיכאל פייגה 2016-1957

אדם אוהב-אדם, חוקר החברה בישראל, חבר ואיש רעים להתרועע.

נרצח בפיגוע טרור בתל-אביב


​הרצאתה של פרופ' ​(אמריטה) דבורה ברנשטייןדבורה ברנשטיין​: 
מסע בעקבות סיפור – תובנות, צירי ניתוח ומגמות היסטוריוגרפיות​

פרופ' (אמריטה) דבורה ברנשטיין היא חברת החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. עסקה בחיבור בין סוציולוגיה והיסטוריה תוך דגש על יחסי אי שוויון ועל היסטוריה חברתית בתקופת המנדט ובשנות החמישים. היא עסקה ביחסי יהודים וערבים במנדט, בהבניית יחסי מעמד ואתניות בעשור הראשון למדינה, ובהתנסותן של נשים יהודיות עירוניות במנדט. ברנשטיין היא . כלת פרס ישראל לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לשנת 2019​.


הענקת הפרס ע"ש ד"ר מיכאל פייגה

הפרס יוענק לסטודנט/ית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב על הצעת מחקר מאושרת לתואר שלישי, שעניינה הוא החברה בישראל​