​​​

1.  הקדמה

מטרת המסמך היא לספק למנהלי פרויקטים, מנהלי אתרים ועורכי תוכן מידע שימושי ויישומי בתחום התאמות נגישות בשירותי אינטרנט במוסדות להשכלה גבוהה, בהתאם לחוקים, תקנות ותקנים הרלוונטיים בישראל.

1.1 אופן ביצוע התאמות הנגישות

 • אתרי אינטרנט: יונגשו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 5568 המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA.

 • אפליקציות סלולר יונגשו בהתאם לקריטריונים להצלחה במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA והיכולות הפלטפורמות של מערכות ההפעלה. קרי, שימוש ביכולות הנגישות בסביבות הפיתוח של IOS ואנדרואיד.

 • מסמכים דיגיטליים: יונגשו בהתאם ליכולות של התוכנה ליצירה ועריכת מסמכים – כל עוד אין תקן ישראלי העוסק בהנגשת מסמכים דיגיטליים.

 • רשתות חברתיות: התוכן יונגש בהתאם לאפשרויות הנגישות המסופקות בתשתית הרשת.

 • תוכן צד ג': תכנים שהחייב אינו יוצר ו/או אחראי עליהם.

  • חובת ההנגשה של תכנים צד ג' חלים על צד ג'

  • למעט מקרים בהם המסמכים הופקו עבור החייב שהזמין ושילם עבורם. במקרים אלו, על החייב לוודא שהמסמכים יופקו בהתאם לדרישות הנגישות.

  • בכל מקרה, תשתית האתר או היישום בהם מוזנים התכנים צריכה להיות נגישה

 

2.  שירותי אינטרנט ציבוריים של מוסדות להשכלה גבוהה

בפרק ההגדרות בתקנה 35 קיימת הגדרה לשירות אינטרנט: :... "שירות אינטרנט" – תכנים בכל תצורה (פורמט) ובכלל זה כתב (טקסט), מסמכים, תמונות או וידאו, המועברים על תשתית רשת האינטרנט והמוצגים למשתמש באמצעות אתרי אינטרנט, מסמכים או יישומים (אפליקציות), שנועדו לספק למשתמש שירות ציבורי או מידע על שירות כאמור;...:.

 • אתרי אינטרנט, יישומי אינטרנט, אפליקציות סלולר ו/או מסמכים דיגיטליים.

 • שהגישה לתכנים ו/או ביצוע פעולות בהם זמינים ופתוחים לציבור בלתי מסוים  - כלומר לכל אדם

 • ולמעט בשירותי אינטרנט שלגביהם קיימים דרישות מופחתות כמפורט בתקנות הנגישות למוסדות השכלה גבוהה ובתקנה 35 לעניין התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בפרק פטורים ודרישות מופחתות.

 

2.1 דוגמאות לשירותי אינטרנט ציבוריים של מוסדות להשכלה גבוהה

 • האתר הראשי של המוסד האקדמי

 • מידע בדבר מסלולי לימוד

 • מידע בדבר נוהלי הרשמה

 • אזור הרשמה בשירות אינטרנט

 • טפסי הרשמה במסמכים דיגיטליים

 • אירועים המתקיימים במוסד האקדמי

 • בקשות סיוע כגון מלגות סטודנטים

 • מידע על אנשי קשר, סגל הוראה, אנשי מינהלה וכדומה (ככל שהם מפורטים באתר)

 • אזורים אישיים המיועדים לכלל הסטודנטים בהם מידע בדבר הרשמות, ציונים, תשלומים וכדומה.

 • הודעות דואר אלקטרוני

 • מסמכים דיגיטליים המועברים בהודעות דואר אלקטרוני

 

2.2 הבהרות לעניין הודעות דואר אלקטרוני ומסמכים דיגיטליים המצורפים להודעות דואר אלקטרוני

 • העיקרון המנחה הוא בהתאם לסעיף ה בפרק " פטורים ודרישות מופחתות בשירות אינטרנט" בתקנה 35.

כתוב " ...(ה)  חייב יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות בתכני אינטרנט של שירות אינטרנט שמתקיימים בו תנאים אלה, אלא אם כן אדם עם מוגבלות ביקש ביצוע התאמות נגישות בתכנים האמורים, ולעניין זה לא יחול פרק הזמן הקבוע בתקנה 35א(ד)(1):

 1. הכניסה לשירות האינטרנט מוגבלת לנרשמים לשירות מראש;
 2. רשומים לשירות האינטרנט 500 משתתפים בו-זמנית, לכל היותר....".
 • כלומר, אם המוסד האקדמי מפיק הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסמכים דיגיטליים המצורפים להודעות דואר אלקטרוני, והם מועברים ליותר מ 500 משתתפים, אזי  יש לבצע בהם התאמות נגישות.

 

3.  דרישות מופחתות בשירותי אינטרנט מסוימים במוסדות להשכלה גבוהה

 • חלק משירותי האינטרנט של מוסדות להשכלה גבוהה מוחרגים במובן זה שאין הם נדרשים בהתאמות נגישות מסוימות – אלא לבקשתו של תלמיד עם מוגבלות.

 • עם זאת, בעת בקשה מתלמיד עם מוגבלות, יבצע עבורו המוסד האקדמי את התאמות הנגישות הנדרשות בהתאם לתקנה 29 בסעיפים ג' ו ד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לשירות, התשע"ג 2013 או בהתאם לת:י 5568 המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA.
 • ההחלטה בדבר אופי התאמות הנגישות, קרי תקנה 29 סעיפים ג' ו ד' או ת"י 5568 תהייה בידי המוסד לאחר התייעצות והתחשבות בצורכי הנגישות של התלמיד עם המוגבלות.


 • 3.1 תחולת תקנות נגישות השירות בק​ובץ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), תשע"ז-2016 

  תקנה 6א(3) עוסקת בהתאמות נגישות בשירותי אינטרנט

  תקנה 35 תחול, למעט לעניין מסמכים מצולמים או סרוקים שאין למוסד קובץ דיגיטלי שלהם, ולמעט מדיה תלוית זמן, כגון אודיו או וידאו; לפי בקשת תלמיד יחולו על מסמכים ומדיה תלוית זמן כאמור, הוראות תקנה 29(ג) ו-(ד) או לפי הוראות ת"י 5568 קווים מנחים לנגישות תכנית באינטרנט, ולעניין מדיה תלוית זמן – לרבות כתוביות ותיאור קולי; ואולם אתרים של סגל מחקר או מעבדות שאינם מיועדים לצורכי הוראה, לימודים או קורסים שיוקמו לאחר יום התחילה יהיו על גבי פלטפורמה נגישה לפי הת"י האמור; תכנים שמועלים באתרים כאמור, לרבות באתרים שהוקמו לפני יום התחילה, יונגשו לפי בקשת תלמיד;​


3.2 תכנים בשירותי אינטרנט הכלולים בהתאמות נגישות אישיות בכפוף לתקנה 29 סעיפים ג' ו ד' או ת:י 5568

סוג התוכןאפשרויות הנגשה בתקנה 29דאפשרויות הנגשה בת:י 5568
מסמכים מצולמים או סרוקים שלמוסד האקדמי אין קובץ דיגיטלי שלהםאחת או יותר מהתאמות הנגישות המפורטות בתקנה 29ד (ראו גם נספח 1)יצירת מסמך דיגיטלי מונגש בהתאם  לקריטריונים רלוונטיים במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA (ראו גם דוגמאות בנספח 2)
סרטוני וידאו

אחת  או יותר מהתאמות הנגישות המפורטות בתקנה 29ד (ראו נספח 1).

לדוגמה, במקרה של

כתוביות וכתוביות מורחבות בהתאם לקריטריון 1.2.2 במסמך הנחיות WCAG 2.0

 

תיאור קולי בהתאם לקריטריונים  1.2.3 תיאור בשמע או חלופה למדיה (הקלטה מראש) (A) בת"י 5568 עבר לרמה AA או קריטריון 1.2.5 תיאור בשמע (הקלטה מראש (AA)

קובצי אודיו

תמלול שיתבטא באחת  או יותר מהתאמות הנגישות המפורטות בתקנה 29ד (ראו נספח 1).

לדוגמה, במקרה של

תמלול בהתאם לקריטריון 1.2.1 שמע־בלבד, וידאו־בלבד (מוקלט מראש) (A)

 

3.3 שירותי אינטרנט שלגביהם קיימים דרישות מופחתות במוסדות להשכלה גבוהה

 • סגל הוראה שאינם מיועדים ללמידה

 • מעבדות שאינם לצורכי הוראה או למידה

 • קורסים מקוונים

הבהרות

  • אתרי סגל, מעבדות וקורסים, שיוקמו לאחר יום התחילה ה 30.11.2018 יפותחו על גבי תשתית נגישה (ראו נספח 3​). באתרים  אלו, תכנים המפורטים בטבלה בסעיף 3.2 שיועלו לאתר חדש שהוקם אחרי ה 30.11.2018 או אתר קיים, יונגשו לבקשתו של תלמיד עם מוגבלות.

  • שאר התכנים המועלים לאתר חדש או קיים שאינו אתר סגל הוראה, מעבדה או קורס מקוון חייבים בהתאמות נגישות לרבות טפסים מקוונים, מסמכים דיגיטליים, מאמרים / כתבות / מידע וכל תוכן אחר שאינו מפורט בטבלה 3.2.
 • תלמיד עם מוגבלות אשר יזדקק להתאמות נגישות בשירותי אינטרנט שלגביהם קיימות דרישות מופחתות, יבקש את התאמת הנגישות בהתאם לפרק ד' קביעת התאמות נגישות אישיות המפורטות בקובץ  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), תשע"ז-2016. 

 ​

4.  התאמות נגישות באתרי האינטרנט הציבוריים של האוניברסיטה

אתרים שאינם על תשתית ארגונית מרכזית – מומלץ להסב אותם לתשתית זו. לסיוע בהסבה יש לפנות לרפרנט המחשוב ביחידה שלך.

בהתאם לתקנה 28 בתקנות נגישות השירות, אחת ל 5 שנים חובה לבצע בדיקה תקופתית לצורכי נגישות לשירותים אותם מציע החייב לרבות אתרי אינטרנט.

עם זאת, במידה ומעוניינים לבצע בדיקות מדגמיות מעת לעת ניתן להשתמש בכלי חינמי לבדיקת אתרי אינטרנט שנקרא Wave Toolbar של WebAIM הניתן להתקנה גם כתוספים לדפדפנים Google Chrome ו Mozilla Firefox

לסיוע בהנגשת התכנים ניתן להסתייע בהדרכות ובמסמכים המפורטים בתפריט  "כלים ומדריכים " באתר זה. לתוכנה יש עלות רישוי.

למידע ולסיוע בענייני בדיקת נגישות אתרים/מסמכים יש לפנות ליועצות הנגישות המקוונת של האוניברסיטה:
onlineaccess@bgu.ac.il

לשאלות נוספות ניתן לפנות לאגף מחשוב ומערכות מידע (דרך לשכת האגף).

 

5.  הגשת בקשה להתאמות נגישות אישיות בשירותי אינטרנט

סטודנטים המבקשים התאמות נגישות אישיות מתבקשים לפנות בהעתק משותף הן לרכז ההוראה בקורס האמור והן למרכז התמיכה לסטודנטים באוניברסיטה.

פרטי הקשר במרכז התמיכה

 

לעמוד המפרט את נספחי החוק