'המעבדה לקיימות ומדיניות סביבתית' עוסקת במחקר של הממשק שבין מערכות אנושיות לבין מערכות סביבתיות. המחקר במעבדה בוחן את מגוון הקשרים שבין מערכות אלו, תוך מתן דגש לתלות של החברה האנושית במערכות סביבתיות מקומיות וגלובאליות. בחינה של קשרים אלו באמצעות מערכות אינדיקאטורים וחשבונאות סביבתית, מאפשרת ללמוד אודות ההשלכות החברתיות השונות של שינויים סביבתיים, ועל ההשפעה הפוטנציאלית של צעדי מדיניות שונים על מצב הסביבה, על מצב החברה, ועל מידת הקיימות של אוכלוסיות שונות.