$$Events$$

11 יונ' 2019
19:00
-21:00

כיכר קרייטמן, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע

​​

טקס הענקת תארים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
מתכבדת להזמינכם לטקס

הענקת תארים תשע"ט

לבוגרות ולבוגרי הפקולטה למדעי ההנדסה

 

ביום ג', 11.6.2019, ח' בסיון תשע"ט, בשעה 19:00

בכיכר קרייטמן, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע

 

בתוכנית:

18:00  חלוקת סיכות בוגר על-ידי נציגי הפקולטה

18:45  התכנסות באתר הטקס המרכזי
          מצטיינים יתרה ישבו בשורות הראשונות במקומות המסומנים

19:00  הטקס המרכזי
 ▪  כניסת יושבי בימת הנשיאות
 ▪  דבר הרקטור, פרופ' חיים היימס
 ▪  דבר הדיקן, פרופ' אבי לוי
 ▪  דבר יו"ר אגודת הסטודנטים
 ▪  הענקת תארים לסטודנטים שסיימו את לימודיהם בהצטיינות יתרה
 ▪  דבר נציג הבוגרים
 ▪  שירת "התקווה"

20:00  הענקת תעודות לבוגרים בטקסים מחלקתיים

טקס הענקת תארים תשע"ט לבוגרות ובוגרי הפקולטה למדעי ההנדסה