​​​​​​​להלן הנושאים המטופלים בכל אחת מהמזכירויות:
 
הנושאים המטופלים בפקולטה על ידי הרכזות לענייני סטודנטים:
 1. ​​​אחריות וטיפול ברישום באינטרנט, טיפול במעוכבי רישום, פתרון בעיות בנושא רישום.
 2. אחריות ומעקב בנושא החלטות מעבר, קביעת מצב אקדמי ומעקב אחר סטטוס אקדמי.
 3. טיפול בבקשות סטודנטים אל מול גורמים רלוונטיים במחלקות האקדמיות: חופשות לימודים, הפסקות לימודים, מועדים מיוחדים,  ​​מילואים.
 4. פתיחת מקומות בקורסים (נעשה במחלקות הפניה לרכזות לענייני סטודנטים בלבד).
 5. הקלדת ציונים וערעורים למערכת מנהל תלמידים.
 6. קבלת בקשות לפטור (אישור באחריות ועדת הוראה מחלקתית), ניהול דיווח ומעקב.
 7. סגירת תואר (אישור תוכנית לימודים כבסיס לסגירת התואר), הפקת אישורי זכאות, בדיקת תעודות.
 8. בדיקת חובות סטודנט והפקת אישורים (בקשה לגיליון ציונים חתום, אישור זכאות לתואר, אישור לימודים באנגלית, אישור לימודים ​​מפורט). כמו כן, ניתן להנפיק ישירות דרך אתר האינטרנט: תדפיס ייעוץ, אישור לימודים חתום לסמסטר.
 
הנושאים המטופלים במחלקות על ידי מזכירות הממונות על המינהל במחלקה:
 1. הכנת השנתון ועדכונו.
 2. בניית מערכת שעות ושיבוץ מרצים ועוזרי הוראה.
 3. פתיחת מקומות בקורסים.
 4. העברת מחברות בחינה לאחר אישור רמ"ח ליחידת מס"ר.
 5. קביעת והזנת נקודות זכות בקורס (באחריות ועדת הוראה מחלקתית).
 6. קביעת והזנת קורסי קדם (באחריות ועדת הוראה מחלקתית).
 7. טיפול בסמינרים ואירועים מחלקתיים.
 8. טיפול בנושא חדרים להרצאות.
 9. הזמנת עזרי הוראה להרצאות, סמינרים לעוזרי הוראה.
 
הנושאים המטופלים בפקולטה על ידי רכזת הבחינות:
 1. ​בניית לוח בחינות מחלקתי ופקולטי ופרסומו למרצים ולסטודנטים.
 2. קביעת תאריכים למועדים מיוחדים ופרסומם למרצים ולסטודנטים.