atlas-2493824_1920.jpg

תכנית הלימודים לתואר שני במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מאפשרת התמחות בתחומי הגאו-אקולוגיה וגיאומורפולוגיה, גיאוגרפיה אנושית ומדיניות סביבתית בצד נושאים גיאוגרפיים אחרים. מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מחקר ואנשי מקצוע שיעסקו במחקר של סוגיות גיאוגרפיות וסביבתיות וסוגיות בפיתוח ותכנון בעולם האקדמי ובעבודה מעשית מחוצה לו.

גאומורפולוגיה: גורמים ותהליכים טבעיים המעצבים את פני השטח של כדור הארץ בקני-מידה שונים של מרחב וזמן: גאומורפולוגיה נחלית, גאומורפולוגיה איאולית, סחיפת קרקע, הידרולוגיה על-קרקעית, אירועי גשם ורוח, ועוד. במחלקה קיימות מעבדות ותחנות שדה ייחודיות ומתקדמות למחקרים תאורטיים וניסויים בתחום הגאומורפולוגיה.

​גאו-אקולוגיה: היבטים תיאורטיים ויישומיים של אקולוגיה מרחבית, דינמיקה של מערכות אקולוגיות, יחסי צומח-קרקע-בעלי חיים, שמורות טבע, שירותי מערכות אקולוגיות, תמחור משאבי טבע שאין להם ערך שוק. התמחות בתחום מקנה ידע תיאורטי, כלי מחקר ודרכי יישומם.


מדיניות סביבתית: רכישת כלים להערכת "טביעת הרגל האקולוגית" של ישובים וקהילות ולצמצומה, ניתוח גורמים חברתיים-אקולוגיים מעצבי נוף.
 
הלימודים נמשכים שנתיים והם מתקיימים באחד משני נתיבים:
1. נתיב מחקרי, הכולל הגשת עבודת גמר (תזה).
2. נתיב כללי, ללא עבודת גמר.

הצג הכל
הסתר הכל