girl-1641215_1920.jpg

שינויים מרחיקי לכת בחברה, במטרות החינוך, באפשרויות הטכנולוגיות, בתפיסות של למידה ובתפקידי המורה יוצרים צורך בהתחדשות, הן של מערכת החינוך והן של היחידים הפועלים בה. 

התוכנית מכשירה מומחים וחוקרים בהוראה ולמידה תוך מתן דגש על חדשנות פדגוגית, ביסוס אמפירי, והובלת תהליכי התחדשות. הנחת היסוד היא שהתפתחות, שינוי והשפעה מתרחשים בהקשר חברתי-תרבותי-אירגוני. המטרה היא התפתחות אישית-מקצועית של חוקרים ואנשי שדה כאנשי חינוך בעלי השקפת עולם ערכית, הבנה מקצועית רחבה, וגישה רפלקטיבית-ביקורתית כלפי העשייה החינוכית. 

במה עוסקת התכנית?

  • מטרות החינוך: מה צריכות להיות מטרות החינוך בכלל, ובישראל בפרט, במאה ה-21?

  • תהליכים חינוכיים, למידה והוראה: כיצד ניתן לחנך? כיצד אנשים לומדים? מהן דרכי הלמידה וההוראה המתאימות ביותר למטרותינו ולהקשרים בהם אנחנו נמצאים ו/או מסוגלים ליצור?

  • שינוי חינוכי: כיצד ניתן ורצוי לחולל שינוי חינוכי בכלל ובמערכת החינוך הישראלית בפרט?

  • מחקר פדגוגי: כיצד ניתן לחקור את העשייה החינוכית באופן שיעמוד בסטנדרטים מחמירים של חשיבה ומחקר אקדמיים וכמו-כן יהיה רלוונטי ושימושי לקבלת החלטות בתחום החינוך, לעיצוב דפוסים חינוכיים רצויים ולאנשי חינוך הפועלים בשדה?

הצג הכל
הסתר הכל