nurse-2536964_1920.jpg

אנו שמחים על התעניינותך בלימודי התואר השני בסיעוד במחלקתנו. האקדמיזציה של הסיעוד משכה למקצוע כוח אדם מעולה, שהסיעוד הבלתי פרופסיונלי לא יכול היה למשוך. כוח אדם מעולה זה, בעל פוטנציאל מנהיגותי ואקדמי, ממשיך להתפתח ולגדול.

מטרת התכנית לתרום להעצמה אישית ומקצועית של הלומדים בתחום הפרופסיונלי, הן הקליני והן המחקרי. המחלקה מעודדת סטודנטים בעלי כישורים, המגלים עניין במחקר ובתחום הקליני להמשיך את לימודיהם לתארים גבוהים. 

הצג הכל
הסתר הכל