fohs8.png

מטרת התכנית לתרום לפיתוח המחקר בתחומים השונים של בריאות הציבור ולהקנות לעובדי מערכת הבריאות ומי שעתידים להשתלב בה ידע ומיומנויות הדרושים לקידום בריאות האוכלוסייה. התוכנית מציעה תואר מוסמך בבריאות הציבור בשני מסלולים: מסלול מחקרי (עם תיזה) ומסלול קליני (עם פרויקט).

חדש! עכשיו ביום לימודים מרוכז אחד בשבוע​

בכל אחד משני המסלולים מתוכננים הלימודים ל-4 סמסטרים, במשך שנתיים, ליום אחד בשבוע.

הצג הכל
הסתר הכל