PHD2013_227.jpg 

 

בית-ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים אחראי על כל תלמידי הדוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, החל מתהליך הרישום וכלה בהענקת התואר למסיימים.

ההרשמה ללימודי תואר ד"ר לפילוסופיה (Ph.D) בכל מחלקות האוניברסיטה מתבצעת במשך כל השנה, ההצטרפות ללימודים- בתחילת כל סמסטר.

ההרשמה נעשית דרך ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן או באמצעות מערכת ההרשמה המקוונת.

פרטים ניתן לקבל במזכירות ביה"ס בטל': 08-6461209.

להרשמה מקוונת ללימודי תואר שלישי (Ph.D) >> 

מועמד יכול להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה יבוצע המחקר ובאישור ועדת לימודי מוסמכים הפקולטית וועדת תלמידי מחקר. מועמד המבקש להירשם כתלמיד תואר שלישי חייב לעמוד בתנאים הבאים:

בעל תואר "מגיסטר" במסלול תיזה מחקרית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או בעל תואר של מוסד אקדמי מוכר אחר, בעל הישגים גבוהים בלימודיו בתואר השני כולל בעבודת הגמר. ניתן להתקבל גם במעמד משלים (על תנאי) - מיועד למועמד שאין לו תעודת זכאות לתואר השני, בתנאי שסיים את מכסת הקורסים לתואר השני והתיזה הוגשה לבדיקה במזכירות הפקולטה הרלוונטית. הקבלה במעמד זה תהיה לתקופה שלא תעלה על סמסטר אחד.

למצוא מנחה לעבודת המחקר (המנחה חייב להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה).

בעלי תואר שני מאוניברסיטה בחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בארץ, יחויבו לעבור בהצלחה כתנאי להרשמתם כמועמדים וכאחד מתנאי הקבלה ללימודים, מבחן GRE הכללי (General Test) ונושאי (Subject Test). מועמדים לתחום הניהול יחויבו במבחן GMAT. תוצאות הבחינות חייבות להגיע לבית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן יחד עם טפסי ההרשמה. רק לאחר קבלת תוצאות המבחן יועברו הבקשות לדיון בוועדות הקבלה. פטור מבחינת GRE-הוועדה לתלמידי מחקר רשאית לפטור מועמד מבחינה כנ"ל. לצורך דיון בבקשה לפטור מהבחינה על המועמד להציג גליון ציונים מאושר המפרט את הקורסים שנלמדו כולל ציון עבודת התיזה , העתק מעבודת התיזה וקורות חיים מעודכנים.

המועמד מתקבל ל"תקופת נסיון" של עד שנים עשר חודשים. בתום תקופת הנסיון התלמיד נדרש להגיש הצעת מחקר ולעמוד בבחינת מועמדות. לאחר סיום הבחינה בהצלחה עובר המועמד להיות תלמיד במעמד "מן המנין".

לימודי השלמה לקראת תואר דוקטור: לימודי השלמה לקראת תואר דוקטור מיועדים למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה של המחלקה בציון התיזה ו/או ממוצע הקורסים, אך יוכלו להתקבל אם ועדת תלמידי מחקר השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודי השלמה. ועדת תלמידי מחקר תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל לאור הישגיו בקורסים.

להנחיות ומידע נוסף על ההרשמה והקבלה ללימודי תואר שלישי >>