logo ilse kaz+hebr_color.jpgמטרת התוכנית לעודד מחקר בינתחומי בנושא ננו-מדע וטכנולוגיה במסגרת לימודי דוקטורט.


התוכנית תנוהל ע"י ועדת לימודי מוסמכים בינתחומית של מכון אילזה כץ לננוטכנולוגיה.

מוצעים שני מסלולים: מסלול לדוקטורט לאחר תואר שני ומסלול ישיר לדוקטורט מתואר ראשון, לסטודנטים אשר יבצעו עבודות מחקר בתחום הננו-מדע וטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מלגות: לכל סטודנט המתקבל לתוכנית מובטחת מלגת קיום מוגדלת למשך 4 שנים בתוספת כיסוי מלא של שכר הלימוד.

הגשת מועמדות לשנה"ל תשע"ו – עד 26.6.2015

​תנאים לרישום לדוקטורט לאחר תואר שני

 •  תואר שני במדעים או הנדסה עם תיזה
 • ציון 90 ומעלה לתיזה וממוצע 85 ומעלה בציוני הקורסים בתואר שני ו/או 10% עליונים במדרג  הציונים בסיום תואר ראשון, ועמידה בתנאי המועמדות למלגת נגב לדוקטורט של בי"ס קרייטמן.
 • הגשת קורות חיים ושלושה מכתבי המלצה (אחד מהמנחה לתואר שני ושניים נוספים מחברי סגל אקדמי).
 • בחירת מנחה ונושא בתחום הננו-מדע וטכנולוגיה. המנחה/ים יבחרו מבין חוקרי מכון הננו (IKI).  
 • ראיון אישי. 

​תנאים לרישום לדוקטורט ישיר לאחר תואר ראשון
 • תואר ראשון במדעים או הנדסה.
 • ממוצע מעל 93 בתואר ראשון או 90 מתואר כפול (לא דו-חוגי) ו/ או 10% עליונים במדרג  הציונים, ועמידה בתנאי המועמדות למלגת דרום לדוקטורט ישיר של בי"ס קרייטמן.
 • נסיון מחקרי מוכח.
 • הגשת קורות חיים ושלושה מכתבי המלצה.
 • בחירת מנחה ונושא. המנחה/ים יבחרו מבין חוקרי מכון הננו (IKI). 
 • ראיון אישי.
 • ויתור על האפשרות לקבלת תואר שני במהלך הלימודים לקראת תואר שלישי.
קורסים נדרשים לפני תחילת הלימודים במסלול (ברמת תואר ראשון לפחות):

לפחות ארבעה נושאים מתוך הרשימה הבאה, בהיקף דומה או גדול מהנכלל בקורסים המצוינים בסוגריים:

(203-1-3111 ,363-1-3161 , מבוא לחומרים/ מצב מוצק/ פאזות מעובות ( 204-1-2248

( התא/ מבוא לביולוגיה מולקולרית ( 369-1-3011

(204-1-3531 ,367-1-1531 ,204-1-1571 , כימיה כללית/ בסיסית ( 369-1-2011

(363-1-3051 ,369-1-4031 , תרמודינמיקה/ מכניקה סטטיסטית ( 365-1-2111

(203-2-4181 ,363-1-3201 , תכונות אלקטרוניות/ מוליכים למחצה/ קוונטים ( 204-1-2261

* סטודנטים שלא למדו לפחות שלושה נושאים מהרשימה יידרשו להשלימם לפני הקבלה למסלול.

קורסים: עפ"י החלטת המנחים בהתאם לדרישות לתואר שלישי באב"ג. ועדת לימודי מוסמכים של מכון הננו תאשר את רשימת הקורסים לשנה"ל הראשונה בעת הקבלה לתכנית.
הסטודנטים בתכנית יחויבו ב-80% נוכחות בסמינר המחקר של מכון הננו, ללא הרשמה או נק"ז, במשך ארבעה סמסטרים לפחות במהלך הלימודים.

מילגות: לכל סטודנט המתקבל לתוכנית מובטחת מלגת קיום מוגדלת למשך 4 שנים בתוספת כיסוי מלא של שכר הלימוד.

הגשת מועמדות: תיק ההגשה יכלול גיליון\גיליונות ציונים מן התארים הקודמים (כולל מיקום הסטודנט במדרג הכיתתי), קורות חיים ומכתב המפרט את הניסיון המחקרי של המועמד (כולל רשימת פרסומים אם ישנם) ותיאור נושא המחקר המוצע תוך ציון שם המנחה/ים.
 
התיק יוגש לכתובת הדוא"ל  phd-nano@bgu.ac.il
 
מכתבי המלצה יישלחו ע"י הממליצים ישירות לכתובת הדוא"ל הנ"ל.

לפרטים נוספים טלפון 08-6461246   phd-nano@bgu.ac.il