top_banner_frame_1.jpg
ארבעת הסמסטרים יינתנו ברצף, החל בחודש יולי עד ספטמבר בשנה שלאחר מכן. הלימודים ירוכזו ביום אחד בשבוע.​

 
המסלול למקרא והמזרח הקדום שם לו למטרה להכשיר חוקרים, מורים, ואנשים הבקיאים במקרא ובצפונותיו. ידיעת המקרא נלמדת בשיטה פילולוגית-היסטורית, מתוך ניצול מקיף של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש.

 
לימודי התואר השני במסלול המהיר מתקיימים בנתיב הכללי: למסלול זה יתקבלו סטודנטים בעלי תואר ראשון או B.Ed בכל תחום שהוא, אשר עומדים בדרישות הקבלה. 

 
משך הלימודים:
התכנית מאפשרת לסטודנטים לסיים את התואר השני בתוך 14 חודשים, או בתוך שנתיים ולתכנן את לימודיהם בהתאם לנוחותם. לצורך זה ראש המסלול וראשי התכנית יעמדו לרשותם ויסייעו להם בתכנון לימודיהם.

 
תנאי הקבלה:
  • למסלול זה יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון, או B.Ed בכל תחום, כולל מקרא, אשר הציון הממוצע שלהם בלימודי התואר הראשון הוא 80 ומעלה (85 לבעלי תואר B.Ed)​
  • סטודנטים שממוצע ציוניהם בתואר הראשון נמוך מן הנדרש, יוכלו להתקבל על תנאי, לפי החלטת המחלקה