נא לשלוח עבודות באמצעות דוא"ל של יחידת הדפוס 
liset@bgu.ac.il

 

הגשת עבודות גמר
עבודות גמר יוגשו באמצעות דיסק און קיי, בצרוף אישור מראש המחלקה וסעיף תקציבי מתאים.

ללא אישור זה לא תתקבל העבודה לביצוע.

מקראות למכירה בחנות הספרים - זכות יוצרים  

צילום מתוך ספרים המיועד לחיבור חוברות ומכירתן באמצעות החנות המיועדת לכך, יעשה באישור מזכירות אקדמיתיש לצרף לעבודה טופס להזמנת מקראות למכירה- מאושר וחתום ע"י ראש מנהל הפקולטה.  

שכפול למטרות הוראה/מחקר, המוזמן ע"י סגל האוניברסיטה, אינו דורש אישור ראש מנהל בפקולטה בתנאים הבאים:

- לא ייכרך בחוברת .
- לא יימכר בחנות הספרים.
- כמות העותקים לא תעלה על עותק אחד בלבד!
- לא ישוכפל ספר במלואו - אלא רק חלק ממנו.

יש להקפיד על איכות דפי המקראה, לדאוג לתוכן העניינים, קוד חוברת ומספור העמודי.

מלאי מקראות שנשאר בחנות ולא נמכר תוך שנתיים, מוחזר למחלקה המזמינה והמחלקה מחויבת בגין מלאי זה. לכן יש להקפיד במספר המקראות המוזמנות.