הנחיות לעבודות בתחום ההוצאה לאור

לקבלת העבודות האיכותיות האופטימליות ובמחיר המיטבי הנני מפרט ומבהיר את תהליך הטיפול בהוצאת הזמנה.

הגדרות:
הוצאה לאור  - כוללת עריכה, דפוס, עיצוב גרפי, תרגום.
אחריות ביצוע בתהליך  - מנהל מח' המשק , דפס ראשי.
יועץ מקצועי להוצאה לאור - דפס ראשי.

תיקצוב
יחידת הדפוס מחייבת את המחלקות בעלות העבודה כולל חומרים,  עפ"י סעיף החיוב התקציבי של המחלקה .
העבודה תבוצע רק במידה ויש כיסוי תקציבי .
 
זכות חתימה
ראש המחלקה/יחידה, או בעל תקציב מחקר, או מי שהוסמך על ידם בכתב, רשאי לחתום על גבי הזמנת עבודה ביחידה .

 

רכישה ע"ח תקציב אוניברסיטאי

לביצוע כל סוגי עבודות ההוצאה לאור, יש לפנות אל מנהל יח' הדפוס, אשר ילווה את המזמין במהלך הביצוע עד להפקת המוצר המוזמן.


רכישה ע"ח מחקר / חיסכון / אישי

1.       החוקר מתבקש לפנות למנהל יח' הדפוס,לקבלת ייעוץ והמלצות לביצוע העבודה.
2.       מנהל יח' הדפוס יפעל לביצוע העבודה המוזמנת,ברמת האיכות הנדרשת ובמחיר המיטבי.
3.       במידה והחוקר לא יקבל את המלצת מנהל יח' הדפוס,יהיה רשאי לפנות אל הספק הנבחר על ידו ולנמק זאת בכתב.
4.       יודגש שבחירה זו עלולה לייקר את עלות הביצוע.
5.       עדיף לפנות לדפוס לפני הוצאת הדרישה.

 
בקשות לקבלת שירות יופנו אל מר רוברט בן-הרוש – טלפון: 61295.

בכל עניין ובעייה חריגה, ניתן לפנות אל ממ"ח המשק יעקב עאייש – טל' 72672 או 95818

  

מילוי טופס ההזמנה

  • המזמין ימלא עם מסירת העבודה טופס הזמנה ביחידת הדפוס.

  • יש לוודא שעל גבי ההזמנה יצויין תאריך מסירת העבודה, תאריך סיומה המשוער וכן היכן תבוצע העבודה  (יחידת הדפוס או ע"י גורם חיצוני).

  • במידה ומסיבה כל שהיא לא יצויין מקום ביצוע העבודה ולא תהיה אפשרות לבצעה ביחידת הדפוס , תימסר למזמין הודעה על כך.
    כמובן שכאשר תבוצע העבודה באמצעות גורם חוץ,  יהיה סך החיוב עפ"י עלות העבודה בפועל, כפי שצויין בחשבון הספק.

  • יש לוודא שמקבל העבודה ביחידה יחתום ע"ג ההזמנה כאישור קבלתה וימסור למזמין עותק מההזמנה.קבלת ההזמנה המוכנה מהיחידה, מותנית בהצגת עותק זה לכן יש לשמור עליו.

מחירון

היחידות האוניברסיטאיות יחוייבו בהתאם למחירון יחידת הדפוס, המתעדכן אחת לשנה או לתקופה על-ידי אגף תכנון תקצוב וכלכלה .
לעבודות מיוחדות, יקבע המחיר על-ידי מנהל הדפוס בנפרד.

 

לוחות זמנים לביצוע עבודות

ביצוע עבודת הדפסת חוברת רגילה בת כ 200 דף נמשך שבוע בדר"כ, וזאת במרבית חודשי השנה בהם עומס העבודה המוטל על היחידה קבוע.
עם זאת, בחודשים אוגוסט - אוקטובר מוטל על היחידה עומס רב, שאינו מאפשר עמידה בלו"ז הרגיל.
הדפסה בתקופה זו עשויה להתמשך עד שבועיים. לכן יש לתכנן בהתאם הגשת העבודות למניעת תקלות 


 
קדימויות בביצוע עבודה

יחידת הדפוס תבצע העבודות המוגשות לה לפי סדר קבלתן, ולא תעדיף מבחינת לו"ז גורם אחד על-פני משנהו.
למעט מדור בחינות, כ"א, לשכות נשיא ומנכ"ל. עבודתם תתבצע ותמסר למחלקה באותו יום