$$News and Reports$$
04 אוג' 2022

​​​פרס מתנאל לספר הטוב ביותר במחשבת ישראל לשנים תש"ף-תשפ"ב המוענק מטעם האיגוד העולמי למדעי היהדות הוענק השנה לשני חוקרים מהמחלקה למחשבת ישראל - לפרופ' עודד ישראלי על ספרו 'ר' משה בן נחמן – ביוגרפיה אינטלקטואלית (מאגנס 2021) ולפרופ' רמי ריינר על ספרו 'רבנו תם: פרשנות, הלכה, פולמוס' (בר-אילן 2021). הפרס יוענק להם במסגרת הקונגרס העולמי השמונה-עשר למדעי היהדות. 

ספרו של פרופ' ריינר מנתח ומתאר את יצירתו של ר' יעקב בן מאיר (1171-1100), נכדו של רש"י, המוכר בכינויו 'רבנו תם', ומי שהיה ראש וראשון לבעלי התוספות שפעלו בצרפת ובגרמניה במאות השתים־עשרה והשלוש־עשרה. בשבעה־עשר פרקי הספר מתואר עולמו האינטלקטואלי והחברתי של רבנו תם ובין השאר נידונים בו סדר קורות חייו, זהות מוריו ואופי קשריהם עמו, מידת היכרותו עם ספרות חז"ל לסוגותיה ודרכי שימושו בה, דרכי טיפולו בנוסח התלמוד, אופי יצירתו הפרשנית, תקנותיו, פולמוסיו, קשריו עם בני זמנו ומידת השפעתו על בני דורו והבאים אחריהם.

ספר של רמי.png          ​לרכישה ניתן ללחוץ כאן​