בנוסף לכתוב מטה יש לעיין בתקנון עבודת הגמר בפקולטה למדה"ר בקישור הבא

 

עבודת הגמר תעשה במסגרת לימודיו של הסטודנט במחלקה אליה התקבל, ותהווה חלק מחובותיו לקראת השלמת תואר "מוסמך". העבודה תסתיים בהגשת חיבור, כתוב בשפה העברית. לעבודה יצורף תקציר באנגלית. בהמלצת המנחה ויו"ר הועדה המחלקתית ובאישור יו"ר הועדה הפקולטית, תאושר כתיבת עבודת גמר בשפה לועזית. במקרה כזה יצורף תקציר בעברית.

 

- כמנחה לעבודת הגמר ישמש אחד ממורי המחלקה בה לומד הסטודנט בדרגת מרצה ומעלה, שהומלץ על ידי הועדה המחלקתית.

- המנחה יקבע תוך שנה מתחילת לימודיו של הסטודנט.

- הצעת התכנית לעבודת הגמר, מאושרת על ידי המנחה, תוגש לועדת ההוראה המחלקתית. הסטודנט רשאי להגיש את ההצעה כבר  במהלך השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר משנה לאחר סיום חובות השמיעה שלו.   

- הצעת התוכנית לעבודת הגמר תכלול את הפרטים הבאים: נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור קצר על השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות וביבליוגרפיה.

- היקף הצעת התוכנית לעבודת הגמר לא יעלה על שלושה עמודים. הצעת התוכנית תאושר על ידי הועדה המחלקתית.

-רשאי להתחיל בכתיבת עבודת הגמר סטודנט שעמד בהצלחה בכל דרישות הקבלה ומעמדו האקדמי "מן המניין".


עבודת הגמר – הליכים והנחיות

עבודת הגמר צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:

1. מבוא – הגדרת הבעיה, הצגת הנושא והמודל התיאורטי.

2. סקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת בנושא, וכן מפתח מקורות.

3. הערכת מידת הרלוונטיות והערך היחסי של מאמרים על עבודות קודמות שהסטודנט מצטט בעבודתו.

4. הגדרת מטרות העבודה.

5. אם העבודה ניסויית, יש לפרט את צורת איסוף הנתונים שנבחרה. בכל מקרה יש לפרט את האלטרנטיבות ולנמק את הבחירה שנעשתה.

6. על הסטודנט להתייחס לתוצאות עבודתו ולהעריך נכונה מהימנות וטעויות אפשריות.

7. יש לערוך השוואה ביקורתית בין עבודה זו לבין עבודות דומות הידועות בספרות.

8. על הסטודנט להוציא את המסקנות והיישומים האפשריים מתוצאות מחקרו, ועליו לדייק בהסקת מסקנות ובהנמקתן.

9. על הסטודנט להשוות את ממצאי מחקרו עם הבסיס התיאורטי.


הוראות טכניות לכתיבת עבודת גמר

נייר - לבן, גודל  4A

הדפסה - פונט "דיויד" גודל 12, רווח 1.5 שורות (או "לפחות 18 נקודות")

שימו לב! החל משנת תשע''ד (2014) חל שינוי באופן הגשת העבודות לשיפוט/הגשת עותקים סופיים לפרסום – יש להדפיס את העותקים של עבודת הגמר על שני צידי הדף.

העתקים - באיכות המקור

שוליים  - של 4 ס"מ לכריכה ולפחות 1.5 ס"מ בכל אחד משלושת הצדדים הנותרים

מספור - מספור הדפים ייעשה בספרות רגילות בגוף העבודה.

התקציר ימוספר בספרות רומיות.

איורים/טבלאות - כל הטבלאות והאיורים יישאו כותרות וימוספרו באופן יחידני.

דף הכריכה - דפי הכריכה יהיו דפי קרטון מודפסים בהתאם לדוגמאות מס' 1 (כריכה

בעברית) ומס' 2 (כריכה באנגלית) בנספח הדוגמאות לדפי כריכה ושער.

דף הכותרת - דפי הכותרת  (שער פנימי) יכתבו בהתאם לדוגמאות מס' 3 ו – 4 בנספח                    

הדוגמאות לדפי כריכה ושער.

תוכן העניינים - יפורט עד לדרגה שניה: פרקים וסעיפים ובמידת הצורך תת-סעיפים. בנוסף 

ובנפרד, על פי הצורך, רשימת טבלאות ואיורים ורשימת נספחים.

תקציר העבודה - העבודה תכלול תקציר בעברית ובאנגלית, שניהם כתובים באותה מתכונת.

אורך התקציר לא יעלה על 3 עמודים.

מקורות - רשימת המקורות הספרותיים תופיע על פי כללי האקדמיה למדעי הרוח

ספרותיים והחברה:

 א. ספרים – שם המחבר (שם פרטי תחילה), שם הספר מודגש בקו, מקום

                          ההוצאה, שם ההוצאה, שנה, פרק , העמוד המצוטט.

 ב.מאמרים – שם המחבר (שם פרטי תחילה)* ,שם המאמר (במירכאות),                  

                           שם העיתון (מודגש בקו), מספר הכרך, העמודים.

* בחיבורים בלועזית, שם המשפחה תחילה.


סדר הצגת העבודה 

 

א.  דף הכריכה בעברית לפי דוגמה מס' 1

ב.  דף הכותרת בעברית לפי דוגמה מס' 3

ג.   תקציר

ד.  תוכן העניינים

ה. רשימת טבלאות ואיורים

ו.  מינוח (רשימת סימנים)

ז.  גוף העבודה

ח. נספחים

ט. הערות – ניתן לכתוב הערות בתחתית העמוד, בגוף העבודה או בסוף העבודה.

י.  ביבליוגרפיה

יא. תוכן העניינים באנגלית

יב. תקציר באנגלית

יג. דף הכותרת באנגלית לפי דוגמה מס' 4

יד. דף הכריכה באנגלית לפי דוגמה מס' 2


כריכה  - סעיפים א'-י' הכתובים עברית יכרכו בצידה הימני של העבודה

             סעיפים יא'-יד' הכתובים באנגלית יכרכו בצידה השמאלי של העבודה


היקף עבודת הגמר

היקף עבודת גמר יעמוד על כ - 100 עמודים. במקרים שבהם קיימת הצדקה אקדמית לחריגה מהיקף זה, על המנחה ויו"ר ועדת המוסמכים המחלקתית לפנות בכתב ליו"ר ועדת המוסמכים הפקולטית ולבקש את אישורו לכך. 

 

הנחיות להגשת עבודת הגמר

- לאחר שהושלמה כתיבת עבודת הגמר על ידי הסטודנט, יקבל המנחה את העבודה בצורת טיוטה סופית מודפסת. על המנחה לבדוק הטיוטה הסופית ולאשרה תוך חודש ימים.

- לאחר אישור המנחה, על הסטודנט להגיש את העבודה, כתובה בהתאם להוראות שלעיל, למזכירות המחלקה בה הוא לומד ב-3 העתקים לפחות או כמספר השופטים, בכריכת דבק (לא ספירלה).

- העותקים המוגשים למזכירות הפקולטה צריכים להיות חתומים על ידי הסטודנט, המנחה ויו"ר הועדה המחלקתית.

- העותקים החתומים והמאושרים יועברו למזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכים בצירוף שמות הקוראים שאושרו לשמש כשופטים לעבודה.

ועדת השיפוט תכלול שלושה חברי סגל לפחות: המנחה – יו"ר ועדת השיפוט. חבר אחד לפחות הנמנה על חברי הסגל של הפקולטה למדעי הרוח והחברה (שופט פנימי). חבר אחד לפחות צריך להיות מחוץ למסלול, למחלקה, לפקולטה או לאוניברסיטה (שופט חיצוני). 

זמן בדיקת העבודה על ידי השופטים ומתן הציון וההערכות לא יעלה על 60 יום.

- השופטים יעבירו את חוות דעתם המפורטת כולל הציון למזכירות ללימודי מוסמכים בפקולטה בלבד.

-ההערות וההשגות של השופטים וכן בקשות מפורשות לתיקונים יובאו לידיעת הסטודנט והמנחה ללא ציון שם השופט, אלא אם השופט יציין במפורש שהוא מסכים או מעוניין שהסטודנט ידע את זהותו. במקרה והשופט מעוניין שחלק מהערותיו לא יובאו כלל לידיעת הסטודנט ו/או המנחה עליו לציין זאת ולכתוב הערות אלו בדף נפרד.


קיימות ארבע אפשרויות תגובה של השופטים:


1. חיובית - מתן ציון וקביעה שהעבודה ראויה להתקבל כעבודת מ.א. כמות

 שהיא, בלי תיקונים.

2. הסתייגות מצומצמת  - מתן ציון וקביעת העבודה כראויה להתקבל לאחר שיוכנסו בה

תיקונים קלים במקרה זה הציון שיינתן לעבודה הוא ציון סופי

והתיקונים יושלמו תוך חודש, כולל כריכה סופית. העבודה לא

תוגש לקריאה חוזרת והכנסת התיקונים הקלים בה אינם

מאפשרים תיקון הציון.


3. הסתייגות מוחלטת  -  אי מתן ציון, וקביעה שהעבודה ראויה להתקבל רק לאחר הכנסת תיקונים מהותיים. במקרה כזה, מתן הציון ידחה עד לאחר הכנסת התיקונים והכריכה הסופית שיערכו תוך שלושה חודשים. במקרים מיוחדים, בהמלצת הועדה המחלקתית ובאישור הועדה הפקולטית, תוגש העבודה המתוקנת תוך שישה חודשים. אז תיערך בדיקה נוספת ואחרונה של העבודה ויינתן ציון.


4. דחייה מוחלטת של העבודה

ציון עבודת הגמר

ציוני השופטים חסויים בפני הסטודנט (הציונים אינם חסויים בפני יו"ר ועדת ההוראה המחלקתית).

- ציון עבודת הגמר הינו הממוצע של שלושת הציונים שיעניקו שלושת השופטים. במידה וקיימת גם בחינת גמר, הציון הסופי של עבודת הגמר יהיה שקלול ציון העבודה וציון הבחינה.

- הציון המינימלי לעבודת הגמר הינו 75. ציון נמוך מזה פירושו כישלון.


העתקי עבודת הגמר

 

הושלם תהליך תיקון העבודה (במידה ונדרשו תיקונים), תוגש העבודה למזכירות הפקולטה ללימודי מוסמכים כשהיא כרוכה (דבק בלבד) וחתומה על ידי הסטודנט, המנחה/ים ויו"ר הועדה המחלקתית בשלושה עותקים תוך 30 יום מקבלת הציון הסופי לעבודה.

העתקי העבודה ישלחו על ידי מזכירות הפקולטה לתיעוד לספרית האוניברסיטה, בלית הספרים הלאומי בירושלים ולמזכירות המחלקה (קטלוג העבודות נשמר במזכירות הפקולטה).

 

נספח- דוגמאות לדפי שער וכריכה

 

דוגמה מס' 1- דף כריכה בעברית

אוניברסיטת בן- גוריון בנגב

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה ל <שם המחלקה>

<שם העבודה>

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" (M.A)

מאת: <שם הסטודנט>

בהנחיית: <דרגה ושם>

 <חודש עברי שנה עברית>                                                              <חודש ושנה בלועזית>

 

 

דוגמה מס' 2- דף כריכה באנגלית


 


 

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF

(NAME OF THESIS)

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS

UNDER THE SUPERVISION OF:


 

 

 

דוגמא מס' 3- דף כותרת (שער פנימי) עברית

אוניברסיטת בן- גוריון בנגב

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה ל<שם המחלקה>

<שם העבודה>

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" (M.A)


 

מאת: <שם הסטודנט>

מנחה: <דרגה ושם המנחה>


 

חתימת הסטודנט: _________________                                  תאריך:___________

חתימת המנחה: __________________                                    תאריך:___________

חתימת יו"ר הועדה המחלקתית: __________________            תאריך:___________


 

דוגמה מס' 4 - דף כותרת (שער פנימי) אנגלית

 

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS

UNDER THE SUPERVISION OF


 

Signature of student: ________________                                             Date: _________

Signature of supervisor: ________________                                        Date: _________

Signature of chairperson

of the committee for graduate studies: ________________                   Date: _________