מבנה הצעת המחקר לעבודת גמר לתואר שני

 

עמוד הכותרת

בדף זה תצוין הכותרת הטנטטיבית של המחקר המוצע, שם הסטודנט המציע ושם/שמות המנחה/ים וחתימתו/ם, המאשרת שההצעה המוגשת היא לשביעות רצון המנחה/ים.

מבוא

הכולל הצגת שאלת המחקר וכן חומר רקע ו/או הגדרות בסיסיות שתכליתם למקם את הנושא בזמן, במרחב ובדיסציפלינה, לספק לקורא היכרות ראשונית עם התחום וראיות לכך שהנושא מעניין/פורה וראוי למחקר. הקדמה עם התייחסות למניעים האישיים לבחירת הנושא אפשרית, אך איננה הכרחית.


סוגיות עיקריות

הצגה מפורטת של נושא/י העבודה ופרקיה.


מתודולגיה

הצגת שיטת/שיטות המחקר, והנמקת הבחירה בהן.

 

מצב המחקר

הערכת מקומו של הנושא בשיח המחקרי הרלוונטי (כמה נכתב עליו, אלו היבטים נדונו ואלו נזנחו, באלו דיסציפלינות ומתודות עסקו בו, מאפייני החוקרים שהתעניינו בתחום, שפות המחקר, וכיוב'), שתכלול סקירה היסטוריוגרפית מקיפה ככל שניתן, עם התייחסות למחקרים העיקריים, כולל חיבורים תיאורטיים (אם יש כאלה), ולחוסרים העיקריים בתחום.


מקורות
הצגת המקורות הראשוניים עליהם תתבסס העבודה, עם התייחסות לרלוונטיות שלהם לבירור סוגיות הנדונות במחקר ולאופן השימוש בהם (למשל, האם פרוטוקולים משפטיים ישמשו לשחזור האירועים המיוצגים ברשומות, או לפענח את השיח המשפטי הרשום בהם?). 


תרומתו המשוערת של המחקר

הדגשת החידוש הצפוי (מבחינת חשיפת מידע חדש, ו/או פרשנות חדשה, יישום שיטות מחקר בדרך בלתי שגרתית וכיוב') והאופן בו ישתלב בשיח המחקרי כפי שהוצג בסעיף ד'.


רשימת מקורות

די ברשימה טנטטיבית וחלקית, הם של מקורות ראשוניים, הן של מחקרים. רצוי למיין ע"פ תחומי המחקר.הערות: אורכה של ההצעה צריך להיות כ-8 עמודים. אורכם של החלקים השונים ייקבע ע"פ הצורך. תיתכן חפיפה מסוימת בין חלקי ההצעה. אפשר להפנות מסעיף לסעיף כדי להימנע מחזרות מיותרות.

 

כתבה: דניאלה טלמון-הלר, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אפשר לפנות עם שאלות והערות, ל:  talmond@bgu.ac.il