תפקיד הועדה
על-פי התקנון האקדמי, סעיף 8.3.6.52, "ועדת ההוראה תעסוק בכל השאלות הקשורות בתכנית הלימודית במחלקה".
 
חברי הועדה
מקרא: ד"ר ערן ויזל
ארכיאולוגיה: ד"ר פטר פביאן
 
נוהל פניית  תלמידים
פנייית תלמידים לרשויות בנושאים אקדמיים תעשה אך ורק בכתב. תלמיד רשאי לפנות אל כל רשות באותו עניין פעם אחת בלבד. לא תתקבל פניית התלמיד ללא צירוף החלטה בכתב של הרשות הקודמת. פנייה לועדת ההוראה המחלקתית תעשה רק באמצעות הטופס המקוון. פנייה בדרך אחרת לא תתקבל.
 
להלן הסדר ההיררכי של הפניות:
1. מרצה הקורס 
2. יו"ר ועדת הוראה מחלקתית
3. ראש המחלקה
4. ועדת הוראה פקולטית
5. דיקן הפקולטה