​​ראש המחלקה                                         
פרופ' עפר מרדר
חדר: בניין 72, חדר 408
טלפון: 08-6461034
דוא"ל: mardero@bgu.ac.il
 
ראש המסלול למקרא ומזרח קדום
פרופ' ערן ויזל
חדר: בניין 72, חדר 650
טלפון: 08-6461094

דוא"ל:

 

eviezel@bgu.ac.il