11 נוב' 2019
לוגואים

המועצה הירוקה ('קמפוס ירוק') של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בתמיכת חברת 'אורמת  טכנולוגיות', מקדמת עבודות גמר משמעותיות לתואר שני (עם תיזה) ושלישי מכל הפקולטות והמחלקות באוניברסיטה, במגוון נושאים שלהם תרומה לשמירת הסביבה, ואשר עוסקים בין היתר בפיתוח בר קיימא, בריאות הסביבה ובריאות האדם בסביבה סביבה וקיימות.

אנו, חברי המועצה הירוקה, פונים לסטודנטים לתואר שני הנמצאים בשנה השנייה ללימודיהם (לקראת סיום התואר) ולתואר שלישי אחרי אישור הצעת מחקר להגיש מועמדות לפרס. 

 

פרסים לתואר שלישי:

פרס כספי בסכום של עד 3,000 ₪ יוענק למקומות ראשון, שני ושלישי

פרסים לתואר שני:

פרס כספי בסכום של עד 2,000 ₪ יוענק למקומות ראשון, שני ושלישי


כיצד מגישים מועמדות לפרס?

  1. מלאו טופס מועמדות אלקטרוני.
    יש להיערך מראש עם פרטי העבודה, לרבות שם העבודה ותקציר,
    וכן עם שמותיהם המלאים של 3 ממליצים.
  2. שלחו טופס אישור מנחה ורשימת פרסומים במייל לכתובת golanra@bgu.ac.il.
    בכותרת המייל יש לציין: פרס תואר שני/שלישי-שם פרטי ושם משפחה

תקציר העבודה יכלול: נושא, מטרה/שאלת מחקר, תכנית/מתודולוגיה של העבודה, חשיבות המחקר, חדשנותו ותרומתו לנושאים הקשורים בסביבה. עד 300 מילים בעברית או אנגלית. 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ה- 20.2.2020.  

תאריך הענקת הפרסים יפורסם בהמשך.


שיפוט הבקשות: 


ועדה מטעם המועצה הירוקה עם נציגים מכל הפקולטות, תבחן את כל הבקשות. בבחינת הבקשות תתחשב הוועדה, בין היתר, בשיקולים הבאים: (1) מקוריות וחדשנות עבודת הגמר; (2) תרומת העבודה לתחומים הסביבתיים; (3) איכות ובהירות התקציר.​

 
תנאים כלליים:


» 
הוועדה תהיה רשאית לזמן את מגישי המועמדות להציג את מחקרם.

» הוועדה תיצור קשר עם המנח(ים) ו/או הממליצים לאישור וקבלת המלצות על העבודה.

» תלמידים אשר יזכו בפרס יתבקשו להגיע לטקס חלוקת הפרסים ולהציג בקצרה את עבודתם.

» מובהר בזאת, כי המועצה הירוקה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא ו/או להעניק פרס כלשהו, וכן כי המועצה הירוקה לא תישא בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לאו.

» עבודות שיזכו בפרס יציינו את חסותה של המועצה הירוקה ותמיכת 'אורמת טכנולוגיות'.


פירוט פרסומים:


  • ​מאמרים: (א) מפורסמים;  (ב) בסקירה;  (ג) בהכנה.
  • השתתפות בכנסים מדעיים: (א) בארץ;  (ב) בעולם.