env_studies.pdfתוכניות הלימוד הסביבתיות - חוברת PDF לשמירה והדפסה

מסלולי לימודים לתואר ראשון


איכות הסביבה (גאו-אקולוגיה)
המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מסלול B.A. בו נלמדים היבטים תיאורטיים ויישומיים של אקולוגיה מרחבית, גורמים חברתיים-אקולוגיים מעצבי נוף ותכנון ניהול של שטחים פתוחים על בסיס הבנת תהליכים גאו-אקולוגיים.


גיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה
המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, הפקולטה למדעי הטבע

מסלול לתואר B.Sc בו הלימודים עוסקים בנושאים מתחום הגיאולוגיה שלהם השלכות משמעותיות למדעי הסביבה, כגון הידרוגיאולוגיה, גיאוכימיה וזיהום מים וקרקע. הלימודים מתמקדים בתהליכים על פני כדור הארץ ובתוכו וביחסי הגומלין בין הגורמים השונים.

ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית
המחלקה למדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבע, בשיתוף עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

מסלול לתואר B.Sc שמקנה ידע בתחומים האקדמיים הקשורים במדעי החיים וכן בביוטכנולוגיה ואקולוגיה ימית, מדעי הים וחקלאות ימית. המסלול נועד להכשיר כוח אדם מיומן ובעל השכלה אקדמית בתחומי הביולוגיה והביוטכנולוגיה הימית ודור סטודנטים שימשיך בלימודים לתארים גבוהים בנושא חשוב זה. הלימודים הם בקמפוס בן-גוריון בבאר שבע ובקמפוס אילת. 

 

מסלולי לימודים לתארים מתקדמים


הידרולוגיה ואיכות מים

מגמה בינתחומית של בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ (מכון צוקרברג לחקר המים שבמכונים לחקר המדבר ע"ש י. בלאושטיין בשדה בוקר), המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה (בפקולטה למדעי הטבע), המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי (בפקולטה למדעי הרוח והחברה) והיחידה להנדסה סביבתית

תוכנית זו מקנה ידע נרחב בהידרולוגיה ומכשירה אנשי מקצוע לתחומיה השונים, כולל הפקת מים, הערכת תנועת מים ומומסים, אבולוציה כימית וביו-כימית של מים ומזהמים וחקר ביצועים ואופטימיזציה של מערכות מים. 


הנדסה סביבתית
הפקולטה להנדסה

תארים מתקדמים בנושאי איכות מים, אויר ועוד שמטרתם להכשיר מהנדסי ומדעני סביבה בעלי ידע רב-תחומי להתמודדות עם הבעיות המורכבות של הזיהום הסביבתי. בוגרי תכנית זו יוכלו לסייע לתעשייה להתמודד עם בעיות איכות מים, לפתח שיטות להפחתת פליטת מזהמים ולטיפול בפסולת, לפתח מוצרים ידידותיים לסביבה ועוד. בוגרי התכנית עשויים להיות מועמדים מתאימים שישתלבו במפעלי תעשיה, בחברות תכנון, וברשויות ממשלתיות ועירוניות.
 

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
המחלקה למדעי כדור הארץ ​והסביבה, הפקולטה למדעי הטבע

תואר שני ושלישי בגיאולוגיה המתמקדים בנושאים סביבתיים שונים, כגון: הידרוגיאולוגיה ואיכות מים, גיאוכימיה סביבתית, גיאוכימיה שימושית, גיאוכימיה של מים, גיאולוגיה סביבתית וגיאוכימיה של נפט.


בריאות הציבור
הפקולטה למדעי הבריאות

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (M.P.H.) נועדה להקנות כלים של מיומנויות וחשיבה שיאפשרו לבוגריה לתרום למחקר ולפעילות מעשית בקידום הבריאות של האוכלוסייה ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית, בין השאר בנושאי איכות אויר ובריאות הסביבה.


לימודי מדבר
בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ במכונים לחקר המדבר ע"ש י. בלאושטיין בשדה בוקר

לימודים לתארי M.A., M.Sc. או Ph.D. המתקיימים בבי"ס בינלאומי באנגלית, בקמפוס שדה בוקר במטרה להחשף למדבר על כל תחומיו. המחקר מתבצע בתחומים הבאים: מדעי המים, מיקרוביולוגיה סביבתית, אדריכלות מדברית, חקלאות וביוטכנולוגיה לפיתוח בר קיימא, אקולוגיה מדברית, אנרגיה סולרית, פיסיקה של הסביבה, ניהול משאבי מים, אדם במדבר ולימודי הסביבה.