נוהל בחינות:

לאור השינוי בחוק זכויות הסטודנט, מצ"ב עדכון שבוצע בנוהל הבחינות ( סעיף 6):

בקורס לתואר ראשון ושני:

סטודנט רשאי לגשת לשני מועדי בחינה על פי הכללים החלים על הקורס בו הוא לומד. סטודנט שנעדר לפחות מאחד משני המועדים להם הוא זכאי (מועד א' ומועד ב') בשל אחת מהסיבות המפורטות בסעיף 7, יהא רשאי לבקש בחינה במועד מיוחד. בחינה במועד המיוחד הראשון בקורס תתקיים תוך עשרה שבועות מהבחינה במועד ב' באותו קורס. קיום בחינה במועד מאוחר יותר טעונה אישורו בכתב של דיקן הפקולטה. הזכאות למועד מיוחד אינה תקפה לגבי בחינת בית.

נוהל הבחינות- נוהל בחינות דצמבר 2018.pdf

סידור ושקלול מועדי הבחינות

בתום כל סמסטר, תערכנה בחינות בשני מועדים (א' וב'). סדר הבחינות בקורסים השונים בשני המועדים יהיה זהה ככל האפשר. סטודנט שנבחן בשני מועדים במקצוע מסוים - ציון הבחינה האחרונה יהיה הציון הקובע בשקלול הציון הסופי, ויבטל כל ציון קודם (למעט מקרים מיוחדים בהם הנוהל קובע אחרת).

 
סריקת מחברות בחינה
 
בכל קורס וקורס נסרקות מחברות הבחינה, זאת על-מנת לשפר את השירות הניתן לכם כסטודנטים ולהקל בעיקר בתקופת הבחינות. הנחיות ניתנות בכל שלב ובכל מסך לאחר ההזדהות.
  
כל מחברות הבחינה בכל קורס יסרקו. צפייה והורדה של מחברות הבחינה תיעשה באמצעות האתר. הנחיות ניתנות בכל שלב ובכל מסך לאחר ההזדהות.
ערעורים- סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה תוך 3 ימים מיום פרסום הציונים.
הערעור יועבר למרצה רק בתום 3 ימים עם סגירת המערכת (ערעורים שיוגשו ישירות למרצה הקורס לא יטופלו).
במידה ויש בעיה עם הסריקה (חסר עמוד, סריקה לא ברורה). יש להגיש בקשה לסריקה חוזרת דרך המערכת.
 
מצגת הסבר אודות מערכת הערעורים- לחץ כאן

הערות, תגובות, תקלות שלא נפתרו יש להפנות אל מזכירות המחלקה.
 
אתר יחידת הבחינות
באתר נמצא כל המידע הרלוונטי לסטודנטים בנושא בחינות.
חובתך להתעדכן במועדי הבחינות ומיקומן. ייתכנו שינויים במקום ושעת הבחינה.
 
 
לוח בחינות סמסטר ב' תש"ף ( לא סופי)- לחץ כאן