Tafnit5.gif
1.       מערכת "תפנית"

מערכת "תפנית" (ידועה גם בשם e-Tafnit), של חברת "מטריקס פתרונות אי.אר.פי בע"מ"
הינה המערכת הפיננסית הממוחשבת של אוניברסיטת בן - גוריון בנגב.
המערכת תומכת בכלל הנושאים הפיננסים – תקציביים של האוניברסיטה, כגון מערכת הנהלת חשבונות,
מערכת תקציב, מערכת מחקרים, מערכת רכש ומלאי ועוד.

במהלך השנים פיתחנו את המערכת והתאמנו אותה לדרישות הייחודיות של מוסדנו.

2.       גישה למערכת

המערכת תומכת בדפדפן אקספלורר 6 ומעלה, והיא נגישה מתוך רשת האוניברסיטה בלבד.
כתובת האתר:  http://www.bgu.ac.il/tafnit

למשתמשים במחשבי Mac –   נא לפעול לפי הרשום בקישור עבור משתמשי MAC​

למתחברים מבי"ח סורוקה – יש לבצע הגדרות מיוחדות. לפרטים יש לפנות לצוות המיחשוב של ביה"ח.

3.       המערכת הפיננסית "תפנית" ומשתמשי הקצה

למערכת הפיננסית כ - 1,200 משתמשי קצה בהם סגל אקדמי וסגל מנהלי, הפזורים ברחבי הקמפוסים השונים, כולל בית חולים סורוקה,
אשר מבצעים פעילות שוטפת במערכת כגון,  איחזור מידע על סעיפי התקציב השונים, קלט הזמנות, ביצוע העברות ועוד.

המודולים הפתוחים למשתמשי הקצה הם:

-          תקציב – שאילתת יתרות ופעילות בסעיפי תקציב.

-          פיננסי – שאילתות לפעילות בכרטסת הנהלת חשבונות.

-          מחקרים – שאילתות ודוחות של פעילות בתקציבי מחקר (סעיפי 8).

-          רכש – הזנת דרישות רכש בארץ ובחו"ל, ניפוק ישיר ממחסני האוניברסיטה.

-          הזמנות מיוחדות – ביצוע רכש ישיר מהספקים של הזמנות בסכומים קטנים, בהתאם לנוהל.

-          הוראות תשלום – דרישות לתשלום למוטבים שונים (החזר הוצאה למשלם, תשלום לאגודות מקצועיות וכד').
ניתן לבצע דרישה לתשלום מסעיפי תקציב שונים, כולל סעיפי קרן קשרי מדע בינ"ל.

-          העברות פנימיות – העברות ביצוע בין כרטיסי הנהלת חשבונות, כגון העברת ביצוע מלגה בין מחקרים, או העברת רכישת ציוד וכד'.

-          מכירת שירותי פנים – הזמנת שירותי עבודה ממוקדי שירות שונים ברחבי האוניברסיטה, כגון שירותי מעבדה, שירותי תקשורת, שירותי שכפול מפתחות ועוד.

-          הזמנת אורחים מחו"ל – דרישות תשלום לאורחים מחו"ל.

-          ניהול אינוונטר – המודול מאפשר שיבוץ פריט, העברת פריט אינוונטר בין עובדים, השאלת אפסניה.

-          קבלת הרשאות – הזנת בקשות לקבלת הרשאה. לחילופין חוקר יכול לתת הרשאה בעצמו לכל משתמש אחר בסעיפי מחקר או בסעיפי קרנות השייכים לו.

כל המודולים מלווים בדפי הסבר.

4.       פתיחת חשבון משתמש

פתיחת חשבון משתמש אפשרית לבעלי חשבון ב bgumail בלבד, ותעשה על ידי פניה בכתב למדור מערכות מידע פיננסיות ותקציביות,
באמצעות פקס מספר 08-6472880. על הפניה לכלול את הפרטים הבאים:

-          שם פרטי ושם משפחה

-          טלפון (אפשר גם נייד) ופקס

-          קוד משתמש ב bgumail

-          תפקיד

-          מספרי סעיף תקציבי להם נדרשת הרשאה

-          חתימת בעל/י הסעיפים

רצ"ב טופס ייעודי לפתיחת משתמש 

עם פתיחת החשבון ישלח דוא"ל למשתמש, הכולל את כתובת האתר, פרטים בהם יש להצטייד בעת הכניסה למערכת, והגדרות ראשוניות אותן צריך לבצע בדפדפן האקספלורר.

5.       הרשאות במערכת הפיננסית

הזנת נתונים ושאילתות במערכת הפיננסית כפופים להרשאות בסעיפי התקציב ו/או בכרטיסי הנהלת החשבונות.
קבלה וביטול הרשאות במערכת הפיננסית:

-          חוקר יקבל באופן אוטומטי הרשאות למחקריו ולסעיפי הקרנות שלו.

-          חוקר המעוניין למנות אחראי אדמיניסטרטיבי, אשר מטפל בכל מחקריו, יפנה בכתב לגב' רינת סולומוביץ מהרשות למחקר ופיתוח, דוא"ל rinatso@bgu.ac.il​, תוך ציון שם ות"ז של האחראי האדמיניסטרטיבי.
מאותו רגע ואילך כל האחראי האדמיניסטרטיבי יקבל הרשאה אוטומטית בכל מחקר חדש שיפתח לחוקר.

-          חוקר יכול לתת או לבטל הרשאה למשתמש אחר במערכת (סגל אקדמי ו/או סגל מנהלי) בסעיפי מחקר ו/או קרנות שלו,
באמצעות קלט ייעודי. אין צורך באישורים נוספים.

-          משתמש קצה יכול לבקש הרשאה או לבקש ביטול הרשאה בכל סעיף תקציבי באמצעות המערכת.
את הטופס יש להדפיס, להחתים את בעל הסעיף התקציבי ולשלוח לאישור הגורמים המתאימים, עפ"י המצויין ע"ג הטופס.
עם מתן או ביטול ההרשאה ישלח דוא"ל למשתמש ולחוקר המאשר את מתן/ביטול ההרשאה.

6.       הדרכות
 
הדרכות ניתנות באופן שוטף ע"י מדור מערכות מידע פיננסיות ותקציביות.
לתיאום הדרכה יש להתקשר לגב' סווטה מריאנצ'יק בטלפון 08-6472101 (פנימי 72101).

7.       תמיכה

תמיכה טלפונית ניתנת על ידי מדור מערכות מידע פיננסיות ותקציביות,
בימים א'– ה' בין השעות   16:00– 8:15, בטלפון 08-6472101 (פנימי 72101).

ניתן לפנות גם באמצעות הדוא"ל בכתובת svetlanm@bgu.ac.il